Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Sunset Clause

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Sunset Clause vil si at markedsføringstillatelsen bortfaller etter en tid fordi legemidlet ikke markedsføres.

Innhold på siden

  Regelverk

  «Pharma package I» ble implementert i norsk lovverk i januar 2010. En bestemmelse som ble innført i den forbindelse er Sunset Clause, jf. legemiddelforskriften § 8-4: «Markedsføringstillatelsen bortfaller dersom legemidlet ikke markedsføres innen tre år etter utstedelse av tillatelsen. En markedsføringstillatelse bortfaller dersom legemidlet, etter å ha vært markedsført i Norge, ikke lenger markedsføres her i riket i tre påfølgende år.»

  Denne informasjonen om Sunset Clause gjelder for preparater godkjent i gjensidig anerkjennelsesprosedyre, desentralisert prosedyre og nasjonal prosedyre inkludert parallellimporterte preparater. For preparater godkjent i sentral prosedyre vil Sunset Clause håndteres av The European Medicines Agency (EMA) og DMP vil følge vedtak fra EU-kommisjonen.

  Varsel og vedtak om opphør av MT

  Fra 1. januar 2018 vil forhåndsvarsling av sunset clause fra Direktoratet for medisinske produkter til MT-innehavere bli publisert i én liste på våre nettsider. Gammel ordning med publisering av berørte legemidler 3 ganger i året opphører. Det blir for framtiden kun lagt ut en liste én gang i året: januar/februar.

  Frist for å søke unntak vil være 31. desember inneværende år. MT-innehaver som har fått innvilget unntak som utløper i løpet av inneværende år, vil automatisk få forlenget frist for ny søknad inntil utgangen av året.

  År Liste
  2023 Sunset Clause 2023 (PDF)
  2022 Sunset Clause 2022 (PDF)
  2021 Sunset Clause 2021 (PDF)
  2020 Sunset Clause 2020 (PDF)
  2019 Sunset Clause 2019 (PDF)
  2018 Sunset Clause 2018 (PDF)
  2017

  1. termin 2017 (PDF)

  2. termin 2017 (PDF)

  3. termin 2017 (PDF)

  2016

  1. termin 2016 (PDF)

  2. termin 2016 (PDF)

  3. termin 2016 (PDF)

  2015

  2. termin 2015 (PDF)

  3. termin 2015 (PDF)

  Korrigering/innsigelser

  Dersom DMPs informasjon vedrørende markedsføringsstatus ikke er riktig, må MT-innehaver kontakte DMP med korrigerende opplysninger i god tid innen fristen som angis på tilhørende liste.

  Under forutsetning av at Direktoratet for medisinske produkter ikke mottar innsigelser til forhåndsvarselet eller søknad om unntak, treffes vedtak om bortfall av markedsføringstillatelse med den dato angitt i tilhørende liste, med umiddelbar ikrafttredelse og uten videre bekreftelse til MT-innehaver.

  Hva menes med å være markedsført i Norge?

  For at et preparat skal regnes som markedsført må minst en pakning av en styrke eller legemiddelform være tilgjengelig for det norske markedet. Duplikater håndteres som individuelle preparater. MT-innehaver er pålagt å underrette Direktoratet for medisinske produkter når preparatet bringes i omsetning i Norge. Pakninger som er meldt til Farmalogg (Vareregisteret) eller til DMP med dato for markedsføring regnes som markedsført/tilgjengelig.

  Når begynner tiden å løpe?

  En 3-årsperiode begynner den datoen preparatet får markedsføringstillatelse og dermed kan settes på det norske markedet eller dersom preparatet, etter å ha vært markedsført, er borte fra det norske markedet i 3 påfølgende år.

  Avbrudd i legemiddelforsyningen

  DMP skal informeres dersom et preparat midlertidig eller permanent opphører å være tilgjengelig på det norske markedet.

  Se mer informasjon om melding av avbrudd i legemiddelforsyningen

  Søknad om unntak fra Sunset Clause

  DMP kan innvilge unntak fra bestemmelsen om Sunset Clause, jf. legemiddelforskriften § 8-4 tredje ledd. Unntak krever at to vilkår er oppfylt; det må være et «særlig tilfelle», og det må skje «av hensyn til beskyttelse av folkehelsen».

  MT-innehaver kan søke om unntak fra Sunset Clause. MT-innehaver må i søknaden begrunne hvorfor unntak bør innvilges. Særlige tilfeller kan for eksempel gjelde vaksiner eller antivirale legemidler til beredskap for en eventuell epidemi/pandemi eller legemidler hvor erstatningspreparater ikke finnes.

  Søknad om unntak sendes helst pr. e-post til pi@noma.no, eventuelt pr. post til Direktoratet for medisinske produkter i god tid før fristen angitt i tilhørende liste.

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon

  22 89 77 00

  pi@dmp.no