Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2013

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

I 2013 mottok DMP 2930 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Godt over halvparten (64 %) av meldingene gjaldt alvorlige bivirkninger.

Andelen meldinger fra leger og annet helsepersonell er relativ stabil. Det er særlig meldinger fra industrien som bidrar til økningen på seks prosent fra året før.

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2013

Meldinger med dødelig utgang

I 2013 mottok DMP 145 meldinger med dødelig utgang, samme som året før.Tre legemiddelgrupper bidro til nesten 80 % av de meldte dødsfallene:

Legemiddelgruppe Andel av meldte dødsfall
Antitrombotiske og antikoagulerendelegemidler (ATC-gruppe B) 43 % av meldte dødsfall
Kreftlegemidler og midler som virker på immunsystemet (ATC-gruppe L) 24 % av meldte dødsfall
Legemidler som virker på nervesystemet(ATC-gruppe N) 13 % av meldte dødsfall

Nye blodfortynnende legemidler

I 2013 økte bruken av nye blodfortynnende legemidler (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban) kraftig. Med økt bruk meldes også flere bivirkninger. Mange av disse var alvorlige. Til sammen ble det meldt om 19 dødsfall: dabigatran ni, rivaroksaban ni og apiksaban ett . Til sammenligning ble det meldt 21 dødsfall knyttet til warfarin som er brukt av langt flere pasienter.

Hva kan vi lære?

Regelmessig oppfølging er viktig. De nye blodfortynnende midlene kan være uheldige hos noen pasienter med økt risiko for bivirkninger. Flere av dødsfallene oppstod hos pasientermed høy alder, nedsatt nyrefunksjon og lav kroppsvekt.

Feilmedisinering som følge av forveksling (depot versus vanlig tabletter)

I 2013 ble det meldt en hendelse der en pasient fikk resept på vanlige tabletter med metoprolol i stedet for depottabletter. Pasienten ble innlagt på sykehus etter flere tilfeller av svimmelhet, falltendens og besvimelse.

Hva kan vi lære?

Selv om pasienten får riktig virkestoff i riktig mengde, kan feil valg av legemiddelform gi alvorlige bivirkninger. Legen må alltid angi hvilken legemiddelform pasienten skal bruke. Det er spesielt viktig å være påpasselig med følgende virkestoff:

  • Metoprolol:

    De fleste pasientene har best nytte av en depottablett.

  • Oksykodon og morfin:

    Pasienter med kroniske smerter vil i de fleste tilfeller ha best nytte depottabletter. Kortidsvirkende tablett eller kapsel brukes oftest ved gjennombruddssmerter.

Povidon (polyvinylpyrrolidon) - et nytt bivirkningssignal

DMP mottok 11 meldinger om alvorlig sykdom hos pasienter med avleiringer av povidon i indre organer. Årsaken var mest sannsynlig injeksjon av opioider og benzodiazepiner beregnet for peroral bruk. Povidon er et vanlig hjelpestoff i tabletter og miksturer. Det suges ikke opp fra tarmen, men lagres i kroppen hvis det injiseres. Metadon Martindale mikstur inneholder mye povidon med høy molekylvekt og er trolig en viktig kilde til povidonforgifningene. DMP valgte derfor å stoppesalget av miksturen fra 8. april.

Hva kan vi lære?

Helsepersonell må være oppmerksomme på denne typen feilbruk, melde bivirkninger og informere pasientene om farene ved å injisere tabletter og miksturer.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no