Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Apotekets rolle i bytteordningen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Informasjon om apotekets rolle i bytteordningen, leveringsplikt, veiledning om virkestoffrekvirering og bytte av parallellimporterte legemidler.

Innhold på siden

  Apoteket foreslår bytte og informerer

  Apoteket skal tilby den billigste medisinen når det finnes flere likeverdige merkevarer på byttelisten. Det er viktig at pasienten får tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere et eventuelt bytte.

  Bruk gjerne vår pasientbrosjyre om medisinbytte i apotek.

  Pasienter som likevel ikke ønsker å bytte, må selv betale prisforskjellen mellom det legemiddelet de blir tilbudt og det legen har forskrevet. Dersom legemiddelet er forskrevet på folketrygdens regning, skal ikke mellomlegget føres som egenandel.

  Dersom legen har reservert mot medisinbytte på resepten, skal det ikke tilbys bytte. For legemidler med begrenset bytte skal det kun tilbys bytte dersom det er første gang pasienten henter ut legemidlet. Dersom et legemiddel har en patentbeskyttet indikasjon, er det ikke byttbart ved denne indikasjonen. DMP informerer apotek om patentbeskyttede indikasjoner gjennom en merknad til bytte i FEST.

  Apotekenes leveringsplikt

  For byttbare legemidler som har fastsatt trinnpris, har apotekene plikt til å ha minst ett legemiddel innen hver byttegruppe. Det er opp til hvert apotek å avgjøre hvilke merkevarer de har til trinnpris. Her kan du lese mer om trinnpris-systemet.

  Selv om apoteket tilbyr medisinbytte, har apoteket plikt til å utlevere den merkevaren legen eller pasienter etterspør.

  Når legemidlene hentes av andre eller sendes

  Når andre enn pasienten henter legemidlene, må den som henter få tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere medisinbytte på pasientens vegne. Informasjon om bytte må bringes videre til pasienten.

  Når pasienten får legemidler tilsendt, forutsettes det at pasienten er informert og har samtykket til bytte.

  Virkestoffrekvirering - veiledning til apotek

  Som byttbare legemidler regnes de legemidler som er oppført på Byttelisten jf. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 10-7. Forskriftens § 5-5 angir også at resepten skal inneholde tilstrekkelige opplysninger om legemidlet til at resepten kan ekspederes korrekt: doseringsform, styrke eller sammensetning og mengde. I stedet for mengde av legemidlet kan dosering og behandlingsvarighet angis.

  Rekvirenter har i dag ulike systemer for rekvirering. Noen systemer understøtter virkestoffrekvirering som førstevalg, mens andre systemer ikke gjør det. Hvis apoteket mottar resept som er rekvirert på virkestoff, må apoteket velge hvilket legemiddel som skal utleveres. Det er flere muligheter for valg av preparat og legemidler som har samme byttegruppekode er byttbare med hverandre.

  Ved virkestoffrekvirering vil ikke mengde som er rekvirert i alle tilfeller stemme med tilgjengelige markedsførte pakningsstørrelser. Dette fordi legens journalsystem gjør en beregning av mengde basert på dosering og behandlingslengde. Det er utviklet systemstøtte i apotekenes datasystemer for å ivareta virkestoffrekvirering.

  Dersom det rekvireres mengder som ikke stemmer med tilgjengelige markedsførte pakningsstørrelser, anbefales følgende:

  • Det bør utleveres pakninger som tilsvarer nærmeste tilgjengelige pakningsstørrelse

  • Apotek må være særlig påpasselig når rekvirent har forskrevet små mengder A og B-preparater, og kan vurdere om det er behov for anbrudd

  • Ved behandling av kroniske indikasjoner bør det ikke utleveres mindre mengder enn svarende til 3 måneders forbruk

  • Det bør utleveres tilstrekkelig mengde for gjennomføring av rekvirert behandling

  • Virkestoffrekvirering skal ikke medføre hyppigere anbrudd av pakninger enn ved (tidligere) rekvirering av merkevare, men anbrudd skal fortsatt utføres når det anses å være nødvendig

  • Bruk farmasøytisk skjønn

  Ordningen med medisinbytte gjelder ikke legemidler til dyr

  Ordningen med medisinbytte i apotek gjelder ikke for legemidler til dyr. For legemidler til dyr skal merkevare fremgå av resepten og apoteket skal utlevere det legemidlet som resepten angir. Apoteket må kontakte veterinæren for å få tillatelse til et eventuelt bytte.

  Om bytte av parallellimporterte legemidler

  Både lege og pasient kan reservere mot medisinbytte, også for parallellimporterte legemidler.

  Parallellimporterte legemidler produseres av samme legemiddelfirma som har originallegemiddelet i Norge, og importeres fra land med lavere pris på medisinen. Likevel kan parallellimport ha annen form, farge og preparatnavn enn originallegemiddelet, og kan være like forskjellig som ulike merkevarer av samme legemiddel. Reservasjon mot bytte gjelder derfor også parallellimporterte legemidler.

  Imidlertid er praksis at parallellimportert legemiddel som er identisk med originallegemiddelet kan byttes i apotek, tross legereservasjon. Bytteordningen skal praktiseres på en måte som ivaretar pasientenes sikkerhet, og apoteket må vurdere hvilke pakninger av parallellimporterte legemidler som er like nok til å kunne byttes.

  Parallellimporterte legemidler med begrenset bytte

  Legemidler har begrenset bytte fordi det kan være særskilt uheldig med konsekvenser av feilbruk og/eller selv små forskjeller i biotilgjengelighet. Apoteket bør derfor være spesielt aktsom når de tilbyr bytte av legemidler med begrenset bytte, også når det ikke foreligger legereservasjon.

  Selv om tablettene er like i sammensetning og utseende, er de i mange tilfeller ompakket slik at det er ulikheter i pakningens utseende. Dette må tas i betraktning når det gjelder legemidler med begrenset bytte og pasientens forståelse og etterlevelse.

  Kontakt oss

  Lag for bytte av legemidler i apotek

  22 89 77 00

  medisinbytte@dmp.no