Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

Det som fremheves eller vektlegges skal være helse- og sykdomsinformasjon og ikke informasjon om behandlingsvalgene. Informasjonen må understøtte at det er helsepersonell sammen med pasienten som skal finne frem til egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Informasjonen kan referere til ulike behandlingsmuligheter. Dette innebærer at bruk av legemidler kan nevnes som en mulighet blant flere ulike behandlingsalternativ. Det er imidlertid ikke adgang til å nevne produktnavn eller spesifikke virkestoff.

Legemiddelgrupper kan nevnes i sykdoms- og helseinformasjon, forutsatt at det kun refereres til legemiddelgrupper på et så høyt ATC-nivå som mulig, dvs. innenfor nivå 1 og 2.

Informasjon om sykdommer med kun ett eller få alternativ legemidler til behandling, vil kunne trekke oppmerksomheten mot ett spesifikt legemiddel, uavhengig av om det er referert til eller ikke. I slike tilfeller er det spesielt viktig at informasjonen ikke fokuserer på behandling, men på helse, sykdom og informasjon om hvor man kan søke råd.

Informasjonen skal ikke fremme bruken av ett eller flere spesifikke legemidler. Informasjonen skal være presis, oppdatert, etterprøvbar, tilstrekkelig utfyllende, balansert og enkelt å forstå. Avsender skal tydelig fremgå.

Helse- og sykdomsinformasjon skal være:

  • Presis: medisinskfaglig korrekt, enkelt å forstå og tilpasset allmennheten.
  • Oppdatert: alt trykket materiell skal være datert og medisinsk faglig oppdatert. Ved kunnskap om ny viktig sykdoms- eller helseinformasjon bør dette implementeres i og erstatte tidligere utgivelser (DACs). På nettet skal utgiver gjøre sitt ytterste for at all informasjon til enhver tid er oppdatert og datert.
  • Etterprøvbar: all informasjon skal ha referanse/henvisning til medisinsk litteratur eller andre pålitelige og faglig kvalitetssikrete vitenskapelige kilder.
  • Tilstrekkelig utfyllende: informasjonen skal dekke alle de viktigste kjennetegn ved en gitt sykdom og ikke kun enkelte utvalgte aspekt. Formatet på informasjonen må tilpasses kvalitetskravet og ikke omvendt.
  • Balansert: informasjonen skal ikke fremstille sykdom på en slik måte at det fremmer unødig bekymring. Informasjonen skal sikre at sykdommens følger/konsekvenser fremstilles realistisk uten å skape unødig uro. Håndtering av sykdommen skal presenteres på en balansert og riktig måte. Informasjonen må heller ikke overfokusere på enkelte risikofaktorer, men må plassere risikofaktorer inn i et helhetlig risikobilde for sykdom. Fremstillingen skal ikke urettmessig vektlegge spesielle behandlingsmuligheter eller et behov for å søke behandling.
  • Enkel å forstå: språket som anvendes skal fremstille informasjonen på en enkel, lett forståelig måte, og ha en egnet utforming (design og format).
  • Avsender skal tydelig fremgå: i alt trykket materiell skal navn på utgiver av informasjonen angis. Profilering av firmaet skal imidlertid ikke være hovedfokus. Dette gjelder også helse- og sykdomsinformasjon på nettsider som ikke er egne firmasider.

Vilkårene omfatter alle informasjonsformer og teknologier.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no