Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Eudamed

Publisert:

Endringer

 • : EUDAMED: Fjernet detaljer omkring ny tidslinje. Omorganisert noe informasjon.

Europeiske databasen for medisinsk utstyr (Eudamed) er en av de viktigste aspektene i de nye forordningene for medisinsk utstyr.

Hva er eudamed

Eudamed vil gi en oversikt over livssyklusen til medisinsk utstyr som er tilgjengelig på markedet i EU. Hensikten er å øke åpenheten generelt, blant annet ved å gi bedre tilgang til informasjon for allmennheten og helsepersonell, samt forbedre samarbeidet mellom ulike EU-land.

Eudamed vil bestå av følgende seks moduler:

 1. Aktørregister
 2. Produktregistrering og unik produktidentifikasjon (UDI)
 3. Meldte organer og sertifikater
 4. Kliniske utprøvning og ytelsesstudier
 5. Sikkerhetsovervåking
 6. Markedsovervåkning.

Eudamed - Public

Eudamed - For aktører

Registrering i eudamed

Eudamed er ennå ikke obligatorisk å bruke.
Frem til Eudamed er obligatorisk å bruke vil en del av kravene i MDR og IVDR bortfalle. Kravene i forskrift om medisinsk utstyr § 24(Ekstern lenke) vil gjelde som en overgangsordning.

DMP oppfordrer norske produsenter, autoriserte representanter, importører og sammensettere av systemer og prosedyresett til å registrere seg også før registreringsplikten blir obligatorisk. Frivillig registrering i Eudamed erstatter ikke registreringsplikten i Utstyrsregisteret.

Følgende aktører kan registrere seg i Eudamed

 • Produsenter

 • Autoriserte representanter

 • Importører

 • Sammensettere av systemer og prosedyresett

Hvordan registrere seg i Eudamed

Produsenter, autoriserte representanter og importører av medisinsk utstyr kan registrere seg og sitt utstyr. For mer informasjon om registreringsprosessen i Eudamed

Det er aktørenes ansvar å sørge for at informasjonen i Eudamed til enhver tid holdes oppdatert.

Du finner mer informasjon om Eudamed på EU-kommisjonens nettsider.

Oversikt over de ulike rollene for markedsdeltakere
Markedsdeltaker Definisjon i MDR artikkel 2 og IVDR artikkel 2
Produsent en fysisk eller juridisk person som framstiller eller helrenoverer utstyr, eller som får utstyr designet, framstilt eller helrenovert, og som markedsfører nevnte utstyr i eget navn eller under eget varemerke.
Autorisert representant enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen* som har fått og har akseptert en skriftlig fullmakt fra en produsent plassert utenfor Unionen, til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne med hensyn til dennes forpliktelser i henhold til denne forordning.
Importør enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen* som bringer utstyr fra en tredjestat i omsetning i Unionen*.
Distributør enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør utstyr tilgjengelig på markedet fram til ibruktaking.
Helseinstitusjon en organisasjon som har som hovedformål å pleie eller behandle pasienter eller fremme folkehelsen.

* Med «Unionen» menes her EU/EØS-området og Tyrkia.

 

Markedsdeltaker

Figur: Markedsdeltaker i omsetningskjeden.

 

Når blir Eudamed obligatorisk?

Når Eudamed er ferdig utviklet vil det gå inn en revisjon og overgangsfase før det blir obligatorisk å bruke databasen.

Introduksjon av Eudamed  krever mange forberedelser. For mer informasjon om fremdrift i prosjektet og hvordan du som aktør kan gjøre deg klar, se Eudamed information center

 

I oktober 2023 ble ny tidslinje for Eudamed publisert på den europeiske kommisjonens offisielle nettsted

DMP vil informere når det kommer ytterligere oppdateringer. 

 

 

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåkning

22 89 77 00

MSOD@dmp.no