Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Søknad om overføring fra gammelt til nytt regelverk (transisjonssøknad)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Overgangsordningen

  Det vil være en overgangsperiode på tre år i forbindelse med implementeringen av forordningen. I denne perioden er det noen viktige datoer å legge merke til:

  31.01.2022 - 30.01.2023

  I denne tidsperioden kan man velge om man vil søke studier etter «gammelt» regelverk (direktive EC/2001/20) eller «nytt» regelverk (forordning (EU) No. 536/2014).

  31.01.2023- 30.01.2025

  I denne tidsperioden kan man søke om å overføre studier fra direktive til forordningen. Alle studier som er godkjent i henhold til direktive og som pågår med minst ett aktivt senter i EU må være overført til forordningen innen 31.01.2025. Ytterligere medlemsstater kan ikke legges til i en studie under direktive etter 31. januar 2023, da må studien søkes overført til forordningen først.

  Krav til overføringssøknader

  Søknad om overføring av en klinisk utprøving gjøres i CTIS. Prosedyren for innsending av en transisjonssøknad tilsvarer innsending av ny søknad (se modul 23 i EMAs online modular training programme for CTIS for informasjon om innsending av en ny søknad).

  For utfyllende informasjon og veiledning om overføringssøknader, se Guidance for the Transition of clinical trials from the Clinical Trials Directive to the Clinical Trials Regulation. 

  Søknaden skal inneholde:

  1. Nytt følgebrev:
   1. Vi anbefaler bruk av mal til følgebrev utformet av CTCG 
   2. En bekreftelse på at all innsendt dokumentasjon er den samme som er godkjent under gammelt regelverk. 
   3. En bekreftelse på at den kliniske studien er i henhold til kravene til en transisjonssøknad og at godkjenning gitt under gammelt regelverk fortsatt er gjeldende. 
   4. En oversikt over når de ulike kjernedokumentene (protokoll, IB, IMPD og pasientinformasjoner) ble godkjent av under direktivet. 
   5. Navnet på etikk-komiteen som godkjente studien under direktivet. 
  2. En harmonisert eller konsolidert protokoll (gjelder multinasjonale studier).
  3. All dokumentasjon godkjent under gammelt regelverk

  For generelle tips angående søknadsprosessen i CTIS, vennligst se våre nettsider.

  Merk at før en studie kan overføres til forordningen må EudraCT-databasen være oppdatert og studien må være synlig i EU CT registeret (EU Clinical Trials Register). Dersom studien ikke er synlig i EU CT registeret skyldes dette som regel at vedtaksbrev fra de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) ikke er innsendt til DMP.

  Når studien blir godkjent under forordningen gjelder alle kravene definert i forordningen, inkludert offentliggjøring av dokumentasjon.

  Konsolidering eller harmonisering av dokumenter før overføring

  Kun én versjon av et dokument skal innsendes ved søknad om overføring. Dersom studien har land-spesifikke versjoner av et dokument, må dokumentet harmoniseres eller konsolideres før overføring. Det er sponsors ansvar å sikre at den endelige versjonen reflekterer hva som er godkjent i den enkelte medlemsstat.

  For mer informasjon, se veiledningsdokumentet “CTCG Best Practice Guide for sponsors of multinational clinical trials with different Part I document versions approved in different Member States under the Directive 2001/20/EC that will transition to the Regulation (EU) No. 536/2014". 

  Saksbehandlingstid 

  Vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden for en transisjonssøknad kan være opptil 60 dager, vi anbefaler derfor å innsende transisjonssøknader senest innen 16. oktober 2024.

  Kontakt oss

  Enhet for klinisk utprøving og innovasjon

  22 89 77 00

  klut@legemiddelverket.no