Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler på reise inn til Norge

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Endret adressen for innsending av søknad til DMPs postadresse.

Hvor mye du har lov til å ta med deg i bagasjen avhenger av hvilken type medisin det gjelder og hvor du reiser fra.

Innhold på siden

  Ved innreise til Norge må du kunne dokumentere at legemidlene du har med deg er til ditt personlige bruk. Eksempler på slik dokumentasjon kan være resept, legeerklæring eller apoteketikett på pakningen. I tillegg kan du bli bedt om vise kvittering eller annen dokumentasjon på at legemidlene er lovlig kjøpt. Dokumentasjonen må kunne fremlegges ved grensepassering. Vi anbefaler å oppbevare legemidlene i originalemballasjen.

  Opprinnelse for avreise Reseptpliktige legemidler Reseptfrie legemidler Dopingmidler Narkotiske legemidler
  Innenfor EØS 1 år 1 år 30 dager Se tekst nedenfor
  Utenfor EØS 3 måneder 3 måneder 30 dager Se tekst nedenfor

  Innenfor EØS

  Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

  Utenfor EØS

  Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

  Legemidler med narkotiske virkestoffer

  For legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Dette er beskret i narkotikaforskriften § 19. Legemidlene må være forskrevet av lege eller tannlege og være til ditt personlige medisinske bruk. Du må kunne dokumentere det medisinske behovet og doseringen gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett.

  Har du folkeregistrert adresse i Norge?

  Da kan du ved innreise til Norge ha med deg legemidler med narkotiske virkestoffer som er forskrevet og anskaffet i utlandet i følgende mengde:

  • Inntil 1 ukes forbruk hvis du kun har dokumentasjon fra utlandet

  • Inntil 30 dagers forbruk dersom du både har dokumentasjon fra utlandet og en legeerklæring fra lege i Norge som bekrefter det medisinske behovet. Erklæringen må angis på skjema fastsatt av Direktoratet for medisinske produkter, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonen må fremlegges på innreisetidspunktet. 

  • Skjemaet er kun tilgjengelig for utfylling via legenes elektroniske journalsystem.

  Dersom du kan dokumentere at legemidlene både er forskrevet og anskaffet i Norge, kan du ved retur til Norge ta med deg en mengde tilsvarende 30 dagers forbruk.

  Har du ikke folkeregistrert adresse i Norge?

  Da kan du ved innreise til Norge ta med deg legemidler med narkotiske virkestoffer for inntil 30 dagers forbruk.

  Tilreisende som bor i et annet Schengen-land kan bruke en Schengen-attest som dokumentasjon.

  Dersom du skal oppholde deg i Norge i mer enn 30 dager, for eksempel i forbindelse med ferie, kortvarig arbeid eller som student for et semester eller to, er det muligheter for å søke om å ta med en mengde legemidler med narkotisk innhold for mer enn 30 dagers bruk. Dette forutsetter at du ikke har folkeregistrert adresse i Norge. 

  For mer informasjon, kontakt narkotikakontroll@dmp.no. Søknaden sendes per post til Direktoratet for medisinske produkter, Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo. Grunnet GDPR kan vi ikke motta slike søknader per e-post.   

  CBD (cannabidiol)

  Cannabidiol (CBD) er et ekstrakt fra cannabisplanten. De CBD produktene vi kjenner til, er basert på ekstrakter fra cannabisplanten. Slike ekstrakter vil derfor inneholde varierende mengder THC, som er en komponent i cannabis som gir rus. Alle ekstrakter fra cannabis (uavhengig av THC-innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og den norske narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter regnes derfor som narkotika.

  Ved innreise til Norge kan en person ta med legemidler til personlig, medisinsk bruk. Da CBD regnes som narkotika, blir det narkotikaforskriften § 19 som er gjeldende. Den mengden som er tillatt å ta med seg tilbake til Norge være begrenset, 7 dagers bruk med en utenlandsk resept og inntil 30 dagers bruk med bekreftelse fra norsk lege.

  Dette forutsetter at produktet er lovlig kjøpt i det aktuelle landet. Det at et produkt omsettes et sted, betyr ikke nødvendigvis at det omsettes lovlig.

  Legemidler med virkestoffer på dopinglisten

  For legemidler som regnes som dopingmidler gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Legemidlene må være forskrevet til ditt personlige bruk og du må kunne dokumentere det medisinske behovet gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett. Du kan ta med legemidler som regnes som dopingmidler så lenge mengden ikke tilsvarer mer enn 30 dagers bruk i henhold til angitt dosering.

  Resept fra utlandet

  Resepter fra leger i EØS er på visse vilkår gyldige i Norge. Resepten må være skrevet på papir, med signatur fra lege. Resepter via telefon, faks eller e-post er ikke gyldige. Resepter for legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler) og legemidler som ikke er markedsført i Norge, er ikke gyldige.

  Hvis apoteket er i tvil om reseptens ekthet, innhold eller forståelighet, kan apoteket nekte å ekspedere resepten.

  Gjelder også leger, tannleger og veterinærer

  Privatpersoner – inkludert leger, tannleger og veterinærer – kan bare innføre legemidler fra utlandet til personlig bruk (det vil si til seg selv) på lik linje som for andre. De kan ikke innføre legemidler for bruk i egen praksis eller videresalg.

  Følgende unntak gjelder veterinærer fra et annet EØS-land: Dersom de skal praktisere i Norge, kan de bringe med seg små mengder veterinærpreparater til bruk i sin praksis, i henhold til bestemmelsene i artikkel 70 i EU-direktiv 2001/82, endret ved EU-direktiv 2004/28 og § 4 fjerde ledd i forskrift om bruk av legemidler til dyr. Disse legemidler kan ikke overdras til andre.

  Legemidler til dyr

  Det er i utgangspunktet ikke lov for privatpersoner å importere legemidler til dyr ved reise til Norge.

  For mer informasjon om import av legemidler til dyr, se våre sider om veterinærmedisin:

   

   

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  narkotikakontroll@dmp.no

  Lag for klassifisering og privatimport

  22 89 77 00

  privatimport@dmp.no