Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Egentilvirkning av medisinsk utstyr i helseinstitusjoner (in-house)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Helseinstitusjoner har mulighet til å produsere medisinsk utstyr for intern bruk. EU-regelverket for medisinsk utstyr stiller imidlertid noen krav til slik produksjon.

Innhold på siden

  Nye regler om egentilvirkning

  Med innføringen av de nye EU-forordningene om medisinsk utstyr blir det nye regler for egentilvirkning av medisinsk utstyr i helseinstitusjoner.

  MDR trådte i kraft 26. mai 2021 og IVDR 26. mai 2022. For MDR gjelder hele bestemmelsen i artikkel 5 nummer 5 fra 26. mai 2021. For IVDR ble det i januar 2022 vedtatt overgangsregler som sørger for gradvis ikrafttredelse av IVDR artikkel 5 nummer 5.

  Egentilvirkning av medisinsk utstyr

  En helseinstitusjon kan tilvirke medisinsk utstyr for intern bruk under det såkalte in-house-unntaket i MDR og IVDR. Formålet med unntaket å gi helseinstitusjoner mulighet til framstille utstyr for å dekke behov som ikke kan oppfylles med utstyr som er på markedet.

  Egentilvirket utstyr trenger ikke oppfylle alle kravene i MDR eller IVDR, men egentilvirkning er underlagt følgende krav/betingelser:

  • Utstyret skal oppfylle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse som er beskrevet i vedlegg I MDR og IVDR.

  • Utstyret kan ikke overføres til en annen juridisk enhet.

  • Produksjon og bruk av utstyret skal følge egnede kvalitetsstyringssystemer

  • Helseinstitusjonenslaboratorium oppfyller kravene i standarden EN ISO 15189 eller i gjeldendenasjonale bestemmelser (gjelder for IVDR)

  • Helseinstitusjonen skal begrunne at utstyret dekker spesifikke behov for en pasientgruppe som ikke kan dekkes av et tilsvarende utstyr som er tilgjengelig på markedet. Begrunnelsen for produksjon og bruk av utstyret skal på anmodning sendes DMP.

  • Ved egentilvirkning skal helseinstitusjonen offentliggjøre en erklæring som inneholder:

   • navn og adresse på helseinstitusjonen.

   • opplysninger som kan identifisere utstyret.

   • en erklæring om at utstyret oppfyller kravene til sikkerhet og ytelse i vedlegg I og dersom aktuelt, en begrunnelse for hvilke krav som ikke er oppfylt.

  • Helseinstitusjonen skal ha dokumentasjon som beskriver produksjonsanlegget, produksjonsprosessen, utstyrets tiltenkte formål, design og ytelse. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig detaljert til at DMP kan vurdere om kravene i vedlegg I i MDR eller IVDR er oppfylt. Helseinstitusjonen skal sørge for at utstyret produseres i tråd med denne dokumentasjonen.

  • Helseinstitusjonen skal gjennomgå erfaringene med klinisk bruk av utstyret og treffe nødvendige korrigerende tiltak.

  • Utstyret kan ikke produseres i industriell målestokk.

  Overgangsregler for egentilvirkning av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR)

  I januar 2022 ble det vedtatt overgangsordninger for egentilvirkning av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Dette innebærer at deler av bestemmelsen i IVDR artikkel 5 nummer 5 trer i kraft på ulike tidspunkt.

  Bestemmelse Mai 2022 Mai 2024 Mai 2028
  Overenstemmelse med vedlegg I ü ü ü
  Tilsyn/restriksjoner ü ü ü
  Industriell målestokk ü ü ü
  Ingen overføring til annen juridisk enhet, art. 5 nr. 5 (a) ü ü ü
  Artikkel 5 nr. 5 (b, c og e til i)   ü ü
  Tilsvarende utstyr på markedet, art. 5 nr. 5 (d)     ü

  Tilsyn med egentilvirket medisinsk utstyr

  DMP fører tilsyn med at kravene er oppfylt. Helseinstitusjonen må kunne legge fram all relevant dokumentasjon for produksjon og bruk av utstyret.

  Veiledere om egentilvirkning

  EU-kommisjonens veileder om egentilvirkning (PDF)

  DMPs veileder om egentilvirkning (PDF)

  Kontakt oss

  Enheter for medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  medisinsk.utstyr@dmp.no