Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Individuell stønad på blå resept for Ozempic og Rybelsus

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : oppdatert råd til apotek og leger.
 • : Satte inn lenke til refusjonsvedtak for Ozempic

Hvis du skal få Ozempic på blå resept fra 1. juli 2024 må legen din søke Helfo for at du skal få dekket behandlingen. Dette kalles individuell stønad. 

For å få individuell stønad er det en forutsetning at: 

 • Ozempic brukes i kombinasjon med minst ett annet legemiddel med innhold av metformin eller sulfonylurea eller insulin.   
 • Pasienten før bruk av Ozempic har prøvd minst ett av de nevnte legemidlene i høyeste tolererbare dose uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.  

Se fullstendige vilkår hos Helsedirektoratet

Blå resepter som er skrevet ut før 1. juli kan brukes frem til 22. september 2024. Etter 22. september må pasienter ha et vedtak fra Helfo for å få dekket behandlingen på blå resept.

Se refusjonsvedtak for Ozempic

Bakgrunn for endringen

Refusjon av Ozempic alene sto for nesten 10 prosent av folketrygdens legemiddelutgifter i 2023. En kontroll gjennomført av Helfo avdekket at mange pasienter har fått Ozempic på blå resept på feil grunnlag. Tiltaket innføres for å få bedre kontroll på forskrivningen på blå resept, og dermed bedre tilgang til legemiddelet.

Individuell stønad for Rybelsus

Fra 1. juli 2024 kan diabetespasienter også få individuell stønad til behandling med Rybelsus. Det er tabletter som inneholder semaglutid, det samme virkestoffet som i Ozempic. Vilkårene for individuell stønad er like for Rybelsus og Ozempic. 

Se fullstendige vilkår hos Helsedirektoratet

Råd til pasienter

 • Har du tidligere hatt rett på Ozempic på blå resept har du fortsatt det. Dersom du ikke bruker metformin eller sulfonylurea eller insulin sammen med Ozempic har du ikke rett til blå resept. Slik har det også vært tidligere.  
 • Fra 1. juli 2024 må du ha et vedtak fra Helfo for å fortsatt få Ozempic på blå resept. Det er bare lege som kan søke Helfo om individuell stønad. 
 • For at du og legen skal få tid å gjøre disse endringene, kan du fram til 22. september 2024 fortsatt bruke blåresept som er skrevet ut før 1. juli.  
 • For å få Ozempic på blå resept, er det fortsatt noen vilkår du må oppfylle:
  • Du må ha diabetes type 2.  
  • Du må ha brukt minst ett legemiddel som inneholder metformin eller sulfonylurea eller insulin uten at dette har gitt god nok effekt.  
  • Du må bruke Ozempic samtidig med minst et legemiddel som inneholder metformin eller sulfonylurea eller insulin.  
 • Om du trenger å bruke GLP-1-analog alene, kan legen søke om individuell stønad for Trulicity (dulaglutid) eller Victoza (liraglutid). 
 • Fra 1. juli 2024 kan du også få individuell stønad for Rybelsus på samme vilkår som for Ozempic. Sammen med lege kan du vurdere om behandling med Rybelsus er et aktuelt alternativ for deg. 

Råd til apotek

 • Fra 1. juli 2024 har DMP innført rasjonering på norske pakninger med Ozempic. Les nyhet om rasjoneringen  
 • Frem til 1. juli 2024 kan legene rekvirere Ozempic injeksjonsvæske direkte på blå resept til behandling av diabetes type 2.  
 • Fra 1. juli 2024 må legene sende søknad om individuell stønad til Helfo for at pasienten skal kunne få Ozempic på blå resept. Fra samme dato kan de søke om individuell stønad på Rybelsus tabletter. Vilkårene er de samme som for Ozempic.
 • I en overgangsperiode til og med 22. september 2024 vil pasienten kunne benytte gyldige blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024. Etter denne datoen må pasienten både ha et gyldig vedtak om individuell stønad fra Helfo og gyldig blå resept for å kunne få Ozempic for folketrygdens regning.
 • Gyldige blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024, vil kunne gjøres om til § 3 i apoteket hvis kunden har et gyldig vedtak fra Helfo. Gyldige, blå resepter som er skrevet ut før 1. juli 2024, vil kunne benyttes for utlevering i apoteket også etter overgangsperioden dersom kunden har et gyldig vedtak fra Helfo.
 • Resepter utstedt etter 1. juli 2024 kan ikke ekspederes i apotek uten at det foreligger vedtak om individuell stønad.  
 • Fra 1. juli 2024 gis det ikke refusjon for utenlandske pakninger. 

Råd til leger

 • Fra 1. juli 2024 har Ozempic ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon. Blå resept som er skrevet ut før 1. juli er gyldig i en overgangsperiode til 22. september 2024. Det betyr at apotek kan utlevere norske pakninger med Ozempic på bakgrunn av blå resepter utskrevet før 1. juli. 
 • Fra 1. juli må du søke individuell stønad for diabetespasienter som skal bruke Ozempic. Apotek kan ikke utlevere Ozempic forskrevet etter 1. juli uten at Helfo har innvilget individuell stønad. 
 • Pasienter som tidligere hadde rett på forhåndsgodkjent refusjon vil nå ha rett på  individuell stønad.   
 • Ozempic må brukes i kombinasjon med minst ett annet legemiddel med innhold av metformin eller sulfonylurea eller insulin.   
 • Pasienten må før bruk av Ozempic ha prøvd minst ett av de nevnte legemidlene i høyeste tolererbare dose uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.   
 • Helfo kan ikke innvilge individuell stønad for monoterapi med Ozempic. Leger kan søke individuell stønad for legemidlene Trulicity (dulaglutid) eller Victoza (liraglutid) til pasienter som trenger GLP-1-analog i monoterapi.   
 • Fra 1. juli kan pasienter med diabetes også få individuell stønad for Rybelsus (semaglutid-tablet). Samme vilkår som for Ozempic gjelder for å få innvilget vedtak. 
 • Du kan allerede nå søke om individuell stønad for pasienter. Du søker ved å bruke søknadsløsningen til Helfo.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

DMP svarer på generelle spørsmål om blåreseptordningen. Kontakt Helfo ved konkrete spørsmål om individuell stønad og hvordan lege søker.

blaresept@dmp.no