Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2012

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

I 2012 mottok DMP 2764 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Dette er 10 prosent flere enn i 2011. Over halvparten (61 %) av meldingene gjaldt alvorlige bivirkninger

Mens flere pasienter melder bivirkninger, er det en liten nedgang i andelen meldinger fra leger og farmasøyter. Bivirkningsmeldingene gir viktig informasjon om legemiddelproblemer som oppstår, og bidrar i pasientsikkerhetsarbeidet. Derfor er det viktig at helsepersonell har gode rutiner for å melde bivirkninger. 

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2012

Meldinger med dødelig utgang

DMP mottok 145 meldinger med dødelig utgang i 2012. Tre legemiddelgrupper bidro til nesten 80 % av de meldte dødsfallene:

Legemiddelgruppe Andel av meldte dødsfall
Legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) 32 %
Antitrombotiske og antikoagulerende legemidler (ATC-gruppe B) 26 %
Kreftmidler og midler som påvirker immunsystemet (ATC-gruppe L) 21 %

 

Over halvparten av dødsfallene i gruppen «legemidler som virker på nervesystemet» stammer fra to artikler som oppsummerer dødsfall over flere år. Dette forklarer at gruppen er større enn tidligere. Det viktige blodfortynnende midlet warfarin er forbundet med hoveddelen av dødsfallene i gruppen «antitrombotiske og antikoagulerende legemidler». Kreftmidler brukes i behandling av pasienter som ofte er svært syke og der noen har dårlig prognose før legemiddelbehandlingen starter.

Nye blodfortynnende legemidler og risiko for alvorlige bivirkninger

Dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis) er nye orale blodfortynnendelegemidler som kan erstatte warfarin (Marevan). I 2012 mottok DMP 32 bivirkningsmeldinger for disse legemidlene. Av disse meldingene var 24 alvorlige, tre med dødelig utfall.

Hva kan vi lære?

Å kombinere de nye blodfortynnende medisinene med smertestillende og betennelsesdempende midler (NSAIDs) eller acetylsalisylsyre gir økt risiko for alvorlig blødning. Blødninger, terapisvikt og nye uventede bivirkninger ved bruk av disse legemidlene, bør meldes.

Digitalispreparater – flere bivirkningsmeldinger etter bytte

Digitoxin Nycomed ble avregistrert 1. januar 2012 og over 20 000 pasienter måtte bytte behandling til digoksin. Antallet bivirkningsmeldinger for digitoksin og digoksin økte kraftig, fra en håndfull meldinger til 35 meldinger. Fem av disse hadde dødelig utfall. Bivirkningene oppsto enten etter bytte av digitoksinpreparat, ved bytte fra digitoksin til digoksin eller etter nystartet behandling med digoksin. I fem meldinger bidro både digitoksin og digoksin til bivirkning (forgiftning). Tilbakemeldinger tyder på at det har vært en underrapportering av bivirkningshendelser knyttet til behandling med digitoksin og digoksin i 2012.

Hva kan vi lære?

Overgang fra velkjente legemidler til andre legemidler som legen har mindre erfaring med, krever god informasjon fra myndighetene og at legen setter seg grundig inn i riktig bruk.

Bisfosfonater og muskel- og skjelettbivirkninger

Bisfosfonater benyttes i behandling av benskjørhet og visse andre ben- og kreftsykdommer, og brukes årlig av rundt 58 600 pasienter i Norge. Totalt ble det for bisfosfonatene mottatt 52 bivirkningsmeldinger i 2012, en dobling sammenlignet med 2011. Negative effekter på benvev, i form av benvevsdød (osteonekrose) og tretthetsbrudd (stressfrakturer), er under særlig overvåking for alle bisfosfonatene.

Hva kan vi lære?

Behandling med bisfosfonater bør revurderes regelmessig, særlig for pasienter som har brukt legemidlene i mer enn fem år.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no