Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Parallellimporterte legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Parallellimport av legemidler til Norge skjer når et legemiddel som har gyldig MT i et EU/EØS-land, importeres til Norge, og markedsføres i konkurranse med et tilsvarende preparat med gyldig markedsføringstillatelse i Norge.

Innhold på siden

  Generelt om parallelimport

  For å kunne omsette et legemiddel i Norge må legemidlet ha markedsføringstillatelse (MT) utstedt av Direktoratet for medisinske produkter.

  Legemidler får normalt MT på bakgrunn av søknad fra legemiddelprodusent, hvor søknaden er vedlagt dokumentasjon på at legemidlet både er av god kvalitet og sikkert og effektivt å bruke.

  Parallellimport av legemidler til Norge skjer når et legemiddel som har gyldig MT i et EU/EØS-land, importeres til Norge, og markedsføres i konkurranse med et tilsvarende preparat med gyldig markedsføringstillatelse i Norge.

  I henhold til EØS-avtalens artikkel 11 skal legemidler som er lovlig plassert på et nasjonalt marked flyte fritt innen det indre marked. EØS-avtalen inneholder bestemmelser om forbud mot importrestriksjoner, dette innebærer eksempelvis at Norge ikke uten videre kan nekte parallellimport av legemidler.

  Bestemmelsene er ikke til hinder for importrestriksjoner som er begrunnet ut fra hensynet til vernet om menneskers og dyrs liv og helse, jf. EØS-avtalens artikkel 13. Parallellimport av legemidler tillates dermed kun der hensynet til vern av folkehelsen er ivaretatt.

  For at et parallellimportert legemiddel skal kunne omsettes på det norske markedet, kreves det at legemidlet har en markedsføringstillatelse for parallellimport, MT(PI), utstedt av Direktoratet for medisinske produkter, jf. Forskrift om legemidler av 18. desember 2009, § 3-24

  Vilkår for parallellimport

  Det er ikke gitt særskilte bestemmelser om parallellimport i legemiddellovgivningen. DMP stiller normalt følgende vilkår for parallellimport av legemidler til Norge:

  • Det importerte legemidlet skal ha MT i eksportlandet.

  • Parallellimport av legemiddel kan bare skje når samme legemiddel (direkteimportert legemiddel/referanseprodukt) har MT i Norge.

  • Legemidlet inneholder samme virkestoff og har samme terapeutiske effekt som det direkteimporterte legemidlet/referanseproduktet.

  • Ulikheter mellom legemidlene kan aksepteres dersom disse ikke har betydning for den terapeutiske effekten, og importen ikke av andre årsaker er betenkelig ut fra hensynet til vernet av folkehelsen.

  • Direktoratet for medisinske produkter vurderer i hvert enkelt tilfelle om parallellimport skal tillates.

  Les mer om parallellimporterte og generiske legemidler

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon

  22 89 77 00

  pi@dmp.no