Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2008

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Antallet bivirkningsmeldinger gikk opp i 2008 etter to år med nedgang. Totalt kom det inn 2184 meldinger, det høyeste antallet noen gang i Norge. Antallet meldinger fra leger har imidlertid gått ned, og DMP vurderer tiltak som kan bedre dette

Bivirkningsmeldingene i 2008 utgjør om lag 460 meldinger per million innbyggere. Dette er et høyt tall i internasjonal sammenheng.

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2008

Hvem melder bivirkninger?

I årene fra 2005 til 2008 har det skjedd betydelige endringer når det gjelder fordelingen av meldinger fra ulike helsepersonellgrupper.

  • Fra 2005 til 2008 har antallet meldinger fra leger falt med over 20 %. Dette er uheldig siden meldinger fra leger er hjørnesteinen i meldesystemet. Årsaken til at det kommer færre meldinger fra leger er usikker. Det kan ha sammenheng med høyt arbeidspress og stadig flere rapporterings- og melderutiner.

  • Antallet meldinger fra farmasøyter har også gått ned siden 2005. Dette kan ha sammenheng med at DMP har tatt ut gruppen ”likeverdig bytte” fra Overvåkingslisten, og dermed ikke lenger særskilt ber om bivirkningsmeldinger ved bytte i apotek.

  • Fra slutten av 2007 sendte Folkehelseinstituttet alle meldinger om vaksinebivirkninger til DMP. Dette har ført til at antallet meldinger i perioden 2005 til 2008 har økt fra 30 til 633. De fleste vaksinebivirkninger meldes av helsesøstre.

Tiltak for å øke antallet meldinger

DMP vil sammen med RELIS sette i gang tiltak for å øke antallet meldinger fra leger. Tiltak som vil bli vurdert er blant annet informasjonskampanjer rettet mot leger, flere foredrag og styrket undervisning, samt enklere melderutiner. I løpet av 2010 vil pasienter kunne melde bivirkninger selv via et elektronisk meldesystem. Meldinger fra pasienter skal være et supplement, og kan ikke erstatte meldinger fra helsepersonell. Legene har de beste forutsetningene for å vurdere sammenhengen mellom legemidler og bivirkninger.

Alvorlige og dødelige bivirkninger

  • Andelen alvorlige bivirkninger falt fra 61 % i 2007 til 46 % i 2008. Årsaken er at det i 2008 ble meldt et stort antall lite alvorlige vaksinebivirkninger. Av vaksinebivirkningene var 89 % lite alvorlige.

  • Antallet meldte dødsfall økte fra 113 i 2007 til 123 i 2008. Tallet på meldte dødsfall har vært relativt stabilt de siste syv årene.

  • Som i tidligere år er de fleste dødsfallene knyttet til behandling med blodfortynnende legemidler. Antallet meldte bivirkninger med warfarin (Marevan) har vist nedadgående tendens i flere år, til tross for at antallet pasienter som bruker warfarin har økt betydelig.

  • I 2007 ble det meldt om fem dødsfall i samband med bruk av p-piller, i 2008 ble det meldt om ett tilfelle.

Bivirkningsmeldinger gir tryggere behandling

Flere meldinger som kom inn i 2008 har gitt informasjon som bidrar til tryggere legemiddelbehandling av pasienter i Norge.

  • Meldinger om leverskade i forbindelse med kosttilsuddet Fortodol førte til at det ble påvist at dette produktet har vært tilsatt legemidlet nimesulid. Nimesulid er kjent for å kunne gi leverskade, særlig ved langtidsbruk.

  • Hostemidlet noskapin kan gi økt blodfortynningsgrad hos pasienter som bruker warfarin (Marevan). Disse to legemidlene bør ikke kombineres.

  • Meldinger om nefrogen systemisk fibrose utløst av gadoliniumholdige MR-kontrastmidler hos pasienter med redusert nyrefunksjon, har ført til endret og tryggere bruk. Antallet nye bivirkninger har falt dramatisk i hele verden.

Nye legemidler med nye virkningsmekanismer øker behovet for bivirkningsmeldinger fra helsepersonell. Disse meldingene er en uvurderlig del av arbeidet for å sikre pasientene riktig og trygg legemiddelbehandling.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no