Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning om dokumentasjonsplikt i apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er gitt veiledning til dokumentasjonsplikt for ekspedisjon og utlevering i veilederen til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Det er laget en egen veileder til dokumentasjonspliktig helsehjelp.

Forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler m.m § 11-4 første og andre ledd regulerer hvilke opplysninger ansatte i apotek skal registrere om ekspedisjon og utlevering.

Veiledning til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m § 11-4

I tillegg til dokumentasjonen av ekspedering og utlevering, skal ansatte i apotek også dokumentere opplysninger om helsehjelp til pasienten. Av forskriften § 11-4 tredje ledd fremgår det at opplysninger som kan være relevante og nødvendige for helsehjelpen til den enkelte pasient, jf. forskrift om pasientjournal § 6, også skal registreres. Dette følger også av helsepersonelloven § 39 om plikt til å føre journal.

Veiledning om dokumentasjonspliktig helsehjelp i apotek

Begge veilederene er publisert på Helsedirektoratets nettside

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no