Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Metodevarsel eller anmodning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Metodevarsling og anmodning skal sikre at nye legemidler og medisinsk utstyr som kan være nyttige for pasienten blir identifisert.

Innhold på siden

  Fra mai 2023 utarbeider Direktoratet for medisinske produkter (DMP)  metodevarsler kun for legemidler som kan være aktuelle for finansiering over Folketrygden (blå resept). DMP varsler ikke lenger om legemidler til sykehus.

  Nå skal produsentene og leverandørene selv sende inn en anmodning om vurdering av sykehuslegemidler og -utstyr til Nye metoder. Les mer om hvordan en melder inn forslag til Nye metoder her.

  Generelt om metodevarsler

  Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en ny metode på et tidlig tidspunkt, samt dagens status for dokumentert effekt og sikkerhet. En ny metode kan for eksempel være et avgrenset bruksområde for et legemiddel, også kalt en indikasjon.  

  Et metodevarsel er ikke en vurdering av selve metoden. Siden vi ikke har som rutine å oppdatere metodevarslene, har de begrenset aktualitet. Et metodevarsel kan være utdatert for eksempel når den opprinnelige godkjenningen av et legemiddel endres. Les mer om dette i avsnittet nedenfor.

  Et firma som søker markedsføringstillatelse for et legemiddel kan gi innspill til DMP i forkant av et varsel, eventuelt som fullmektig på vegne av nåværende innehaver av en gyldig markedsføringstillatelse. Les mer om hvordan et firma kan komme med innspill til metodevarsel nedenfor. 

  Informasjon om godkjente indikasjoner finner du på Legemiddelsøk.

  Alle metodevarsler publiseres på denne siden og MedNytt. 

  Metodevarsler av legemidler  

  Dersom et nytt virkestoff eller bruksområde anses å være aktuell for innføring med antatt Folketrygdfinansiering, utarbeider DMP et metodevarsel. Det er Helsedirektoratet som beslutter finansieringsansvar.  

  DMP varsler kun nye metoder som anses å være relevante for vurdering. Eksempler på metoder som ikke varsles er legemidler som ikke er relevant for offentlig finansiering, generiske alternativer for allerede metodevurderte og innførte legemidler, utvidelser som gjelder barn av en metode som er godkjent og innført for voksne, eller andre mindre endringer, nye styrker eller formuleringer som antas å ha liten betydning for pasientene som kan få allerede innførte legemidler.  

  For indikasjonsendringer vil vi også vurdere om endringen er ivaretatt av tidligere metodevarsler. Det kan være tilstrekkelig å oppdatere et tidligere varsel med ny informasjon. Alle kan følge med på hvilke nye legemidler og indikasjoner som er under vurdering for markedsføringstillatelse i Europa på det nettsidene til det europeiske legemiddelverket EMA.

  Oversikt over metodevarsler av legemidler

  Oversikten viser tidligere metodevarsler uavhengig av finansieringssted, sortert etter virkestoff.

  Søk i virkestoff eller sykdomsområde

  I oversikten nedenfor kan du søke på virkestoff, sykdomsområde og år.

  Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere innholdet i valgt kolonne.

  Klikk på ønsket rad for å se lenke til metodevarselet.

  Sortér liste på verdi:

  Sortér etter:

  Oversikt over metodevarsler

  Ingen treff. Sjekk stavingen eller prøv et annet ord.

   

  Innspill fra firma til metodevarsler

  Når et nytt legemiddel eller en ny indikasjon er under vurdering for finansiering av Folketrygden, utarbeider DMP et metodevarsel. Firmaet som er ansvarlig for markedsføringstillatelse kan bruke følgende skjema for å gi oss innspill til metodevarsel:

   

  All innsendt informasjon i skjemaet behandles som offentlig informasjon og vil kunne inngå i metodevarslet. Det innsendte skjema publiserer vi derimot ikke. 

  Leverandører kan foreslå nye metoder til bruk i sykehus (ikke finansiert av Folkehelsen), enten det er medisinsk utstyr eller et legemiddel. Følg denne lenken for å sende en anmodning til Nye metoder.

  Metodevarsler av medisinsk utstyr  

  Fra og med 1. januar 2024 har DMP ansvaret for metodevarsling av medisinsk utstyr, inkludert tester.  

  I DMP søker vi regelmessig hos flere internasjonale samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner (se eksempler nedenfor) etter nytt medisinsk utstyr og nye tester. Ut ifra søketreffene utarbeider vi metodevarsler for det vi vurderer som relevant for spesialisthelsetjenesten. Metodevarslene sender vi til systemet for nye metoder to måneder før Bestillerforum behandler dem. I denne perioden er det mulig å gi innspill på metoden som er varslet. 

  Canada  

  • The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)  

  • Ontario Health  

  Storbritannia 

  • Healthcare Improvement Scotland   

  • National Institute of Health and Care Excellence (NICE)  

  • Health Technology Wales (HTW)  

  USA 

  • Cleveland Clinic Innovations  

  • Washington State Health Care Authority (HTAP) 

  • Hayes 

  • Food and Drug Administration (FDA) 

  Østerrike 

  • Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA)   

  Australia 

  • Australian Government, Department of Health – Medical Services Advisory Committee (MSAC)  

  Sverige 

  • Janusinfo  

  • Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)  

  • Region Västra Götaland, HTA-centrum (Sahlgrenska)  

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

  Danmark  

  • Behandlingsrådet (Danmark) 

  Finland 

  • Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment (FINCCHTA) 

  Internasjonalt 

  • International Health Technology Assessment Database (INAHTA) 

   

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no

  Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  hta.medisinsk.utstyr@dmp.no