Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Metodevarsel eller anmodning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder blir identifisert og prioritert for metodevurdering.

Innhold på siden

  Fra mai 2023 utarbeider DMP kun metodevarsler for legemidler som kan være aktuelle for finansiering over Folketrygden (blå resept). DMP metodevarsler ikke lenger legemidler som finansieres over sykehus. Nå skal legemiddelfirmaene selv sende inn en anmodning om metodevurdering til Nyemetoder. Les mer om ny måte å melde inn nye legemidler/nye indikasjoner til Nyemetoder her.

  Oversikt over metodevarsler

  Oversikten viser tidligere metodevarsler uavhengig av finansieringssted, sortert etter virkestoff.

  Søk i virkestoff eller sykdomsområde

  I oversikten nedenfor kan du søke på virkestoff, sykdomsområde og år.

  Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere innholdet i valgt kolonne.

  Klikk på ønsket rad for å se lenke til metodevarselet.

  Sortér liste på verdi:

  Sortér etter:

  Oversikt over metodevarsler

  Ingen treff. Sjekk stavingen eller prøv et annet ord.

  Generelt om metodevarsler

  DMP utarbeider metodevarsler for nye virkestoff og indikasjonsutvidelser med antatt Folketrygdfinansiering, og som anses å være aktuelle for metodevurdering. Det er Helsedirektoratet som beslutter finansieringsansvar. Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metoden) på et tidlig tidspunkt, samt status for dokumentasjon. Det er ikke en vurdering av metoden. Metodevarslene har derfor begrenset aktualitet etter noe tid, da de ikke oppdateres rutinemessig ved endringer i for eksempel regulatorisk godkjenningsprosess. Informasjon om godkjent(-e) indikasjon(-er) finner man på Legemiddelsøk.

  Det firmaet som søker MT (ev. er fullmektig på vegne av MT-innehaver) for et legemiddel kan gi innspill til Direktoratet for medisinske produkter i forkant av utarbeidelsen av et varsel.

  Alle metodevarsler publiseres på DMPs og MedNytts nettsider.

  DMP metodevarsler kun nye legemidler og indikasjoner som anses å være relevante for en metodevurdering. Eksempler på metoder som ikke varsles er legemidler som ikke er relevant for offentlig finansiering, generiske alternativer for allerede metodevurderte og innførte legemidler, indikasjonsutvidelser som gjelder barn dersom metoden allerede er metodevurdert og innført for voksne, eller andre mindre endringer, nye styrker eller formuleringer som antas å ha liten betydning for pasientgrunnlaget for allerede innførte metoder. For indikasjonsendringer vil det også vurderes om endring i ordlyden er ivaretatt av tidligere metodevarsler, evt. om det er tilstrekkelig å oppdatere et tidligere metodevarsel med ny informasjon. Alle kan følge med på hvilke nye legemidler og indikasjonsutvidelser som er under vurdering for europeisk markedsføringstillatelse via det Europeiske DMPs nettsider (EMA).

  Innspill fra firma til metodevarsler

  Metoder som er aktuelle å varsle, fanges opp etter at ansvarlig firma har søkt om markedsføringstillatelse. For å forenkle og forbedre metodevarslingsprosessen er det ønskelig at firma gir innspill til metodevarselet før utarbeidelse og publisering av metodevarslet. Bruk skjema nedenfor. 

  Skjema

   

  All innsendt informasjon i skjemaet behandles som offentlig informasjon, og vil kunne inngå i metodevarslet. Innspillsskjema publiseres ikke.

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no