Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2015

Publisert:

Endringer

I 2015 mottok DMP 3608 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Halvparten av meldingene var alvorlige. ​​​

Antall meldinger fra leger og farmasøyter er stabilt, mens meldinger fra pasienter og helsesøstre øker.

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2015

Meldinger med dødelig utgang

I 2015 mottok DMP 179 meldinger med dødelig utfall. Tre legemiddelgrupper bidro til 88 % av dødsfallene:​

Legemiddelgruppe Andel av meldte dødsfall
Antitrombotiske og ​​antikoagulerende
legemidler (ATC-gruppe B)
39% av meldte dødsfall
Kreftlegemidler og midler som virker på
immunsystemet (ATC-gruppe L)​
​30 % av meldte dødsfall
Legemidler som virker på nervesystemet
(ATC-gruppe N)​
​19 % av meldte dødsfall​​

Blodfortynnende legemidler

Bruken av warfarin går noe ned sammenlignet med året før. Bruk av direktevirkende orale antikoagulantia som rivaroksaban og spesielt apiksaban øker, mens det er en liten nedgang i bruken av dabigatran. Det er meldt 64 dødsfall på blodfortynnende midler (11 på rivaroksaban, 8 for dabigatran, 11 for apiksaban og 34 for warfarin).

Hva kan vi lære?

Ved bruk av direktevirkende orale antikoagulantia må dosen justeres etter alder, kroppsvekt og nyrefunksjon. Legemidler som gir fare for blødninger (NSAID, platehemmere) bør unngås. Hypertensjon, magesår, leversykdom og alkoholbruk gir økt risiko.

HPV-vaksine og POTS (postural ortostatisk takykardi syndrom)

Danske forskere mistenkte at HPV-vaksinen kunne gi POTS. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at totalt har over 150.000 jenter fått vaksine i Norge. DMP har mottatt fem meldinger om POTS. Europeiske legemiddelmyndigheter har vurdert saken og konkludert med at det ikke er sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS.

Hva kan vi lære?

Det europeiske bivirkningssamarbeidet er svært viktig. Myndighetene mener fortsatt at fordelen med å vaksinere seg er klart større enn risikoen for å få bivirkninger. Vær likevel oppmerksom på vedvarende symptomer hos unge jenter som har fått vaksine og meld bivirkninger til Folkehelseinstituttet.

Alvorlige acidoser ved bruk av diabeteslegemidler

Alvorlig laktacidose er en kjent bivirkning av metformin. Risikoen øker ved høy alder og nedsatt nyrefunksjon. Det ble i 2015 meldt seks tilfeller av laktacidose hvor tre var dødelige. Alvorlig ketoacidose er en bivirkning av SGLT-2 hemmere. Tilstanden kan oppstå selv ved lett forhøyet blodglukose. Det ble meldt to slike bivirkninger i 2015, men ingen dødelige.

Hva kan vi lære?

Metformin er kontraindisert ved eGFR<45. Mål nyrefunksjon regelmessig hos pasienter som bruker metformin. Akutt dehydrering eller samtidig bruk av legemidler som kan svekke nyrefunksjonen (NSAID, ARB og ACE-hemmere) øker risikoen for laktacidose. Mistenk acidose ved symptomer som uttalt slapphet, kvalme, oppkast, magesmerter, tørste, rask pust og eventuelt forvirring. SLGT-2 hemmere skal bare brukes ved diabetes type 2.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no