Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2011

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

I 2011 kom det inn 2494 bivirkningsmeldinger til Direktoratet for medisinske produkter. Antall meldte bivirkninger med dødelig utfall er høyere enn foregående år. Samtidig viser tallene en nedgang for dødsfall knyttet til blodfortynnende legemidler.

Over halvparten (57 %) av meldingene er alvorlige. Antall rapporterte dødsfall er 144, mot 127 i 2010. Når det gjelder bivirkninger av ulike vaksiner (totalt 646 meldinger), er 23 % alvorlig.

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2011

Figurer fra årsrapporten 2011 (pdf)

Alvorlige og dødelige bivirkninger

Kreftmidler og midler som påvirker immunsystemet har forårsaket eller bidratt til flest dødsfall (31 %), deretter følger legemidler som virker på nervesystemet (25 %). Den tidligere største gruppen, blodfortynnende legemidler, er nå tredje størst (23 %).

Det er hvert år et betydelig antall meldte dødsfall knyttet til bruk av det blodfortynnende legemidlet warfarin (Marevan). Langsiktig forebyggende arbeid og økt bevissthet hos både leger og pasienter har bidratt til at antall meldte tilfeller er redusert, samtidig som stadig flere pasienter bruker warfarin.

Bivirkninger av HPV-vaksine

Fra innføring av HPV-vaksinen høsten 2009 og frem til utgangen av 2011 er det gitt totalt 165 408 doser HPV-vaksine til 67 770 jenter. I samme tidsrom er det meldt inn totalt 316 mistenkte bivirkninger, 19 av disse (6 %) er klassifisert som alvorlige.

Barn og bivirkninger

Det meldes mange bivirkninger i aldersgruppen 0-9 år. Dette har sammenheng med en velfungerende rapportering knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet. Utenom barnegruppen, er det i aldersgruppen 60-69 år det meldes flest bivirkningstilfeller.

I 2011 gjennomførte RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter) en studie av de siste ti års bivirkningsmeldinger hos barn. Gjennomgangen omfattet alle andre legemidler enn vaksiner. Studien viser at det sannsynligvis er en betydelig underrapportering, da sykehusene melder om få bivirkninger hos barn. Bivirkningssentrene og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn planlegger tiltak for å øke rapporteringen i 2012.

Legemidler under særlig overvåking i 2011

Blant legemidlene man oppfordret til særlig oppmerksomhet rundt på overvåkingslisten i 2011 var bisfosfonater (brukes mot benskjørhet og kreft), dronedaron (middel mot hjerterytmeforstyrrelser), dabigatran og rivaroksaban (blodfortynnende), biologiske legemidler (mot kreft og som påvirker immunsystemet) og nye midler mot diabetes.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no