Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Endringer, fornyelse, tilbakekallelse og bortfall av registrering av homøopatiske legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Registreringsinnehaver plikter å følge opp legemidlet. Er det behov for endring i dokumentasjon og/eller pakningsmateriale, skal registreringsinnehaver sende en søknad til Direktoratet for medisinske produkter. En registrering gjelder for 5 år og kan fornyes.

Innhold på siden

  Innehaver av registreringen skal følge opp legemidlet og foreslå nødvendige endringer. Innehaveren er også forpliktet til å informere DMP om ethvert forbud og enhver begrensning som blir pålagt i et EØS –land hvor legemidlet er godkjent og omsettes. Innehaveren er også pliktig til å gi opplysninger i forhold til omsetning av legemidlet. Reglene for legemiddelovervåking gjelder ikke for homøopatiske legemidler.

  Endringer

  Innehaver av registreringen skal følge med i utviklingen på legemiddelområdet. Hvis den tekniske utviklingen er slik at metoder for tilvirkning og kontroll bør endres, er innehaveren pliktig til å sende inn en endringssøknad. Det samme gjelder dersom det kommer nye sikkerhetsdata.

  Er det behov for endring i dokumentasjon og/eller pakningsmateriale, skal registreringsinnehaver sende en søknad til Direktoratet for medisinske produkter. Ønsker innehaveren å gjøre endringer i følgende, skal søknad om endring sendes DMP for godkjenning (listen er en eksempel-liste):

  • Tilvirkningsprosessen

  • Sammensetningen

  • Pakningsmateriale eller pakningsstørrelse

  • Spesifikasjoner eller analysemetoder

  • Råvareleverandør

  • Produsent av den homøopatiske stamløsningen

  • Tilvirker av det homøopatiske legemidlet

  • Ansvarlig for frigivelse av legemidlet («batch release»)

  • Overføre registreringen til en ny registreringsinnehaver

  • Navn på legemidlet

  • Utseende av mock-ups

  Nye sikkerhetsdata skal også sendes DMP. Mer informasjon om endringssøknader vil bli publisert i 2017.

  Fornyelser

  En registrering gjelder for 5 år og kan på grunnlag av søknad fornyes. Søknad om fornyelse skal sendes Direktoratet for medisinske produkter senest 9 måneder før tillatelsen utløper jf Legemiddelforskriftens § 3-57.

  Tilbakekallelse av registreringen

  DMP kan tilbakekalle en registrering dersom:

  • preparatet ikke lenger anses å fylle kravene til kvalitet og sikkerhet

  • at opplysninger gitt i forbindelse med søknad om registrering er uriktige

  • at framstillingen ikke skjer i samsvar med innsendt dokumentasjon • at kvaliteten ikke kontrolleres i henhold til godkjent spesifikasjon slik gjeldende regler påbyr

  For utfyllende regler henvises det til Legemiddelforskriften og direktiv 2001/83/EC og direktiv 2001/82/EC.

  Bortfall av registrering- «sunset clause»

  Registreringen bortfaller dersom det homøopatiske legemidlet ikke markedsføres innen tre år etter utstedelse av registreringen. En registrering bortfaller dersom det homøopatiske legemidlet, etter å ha vært markedsført i Norge, ikke markedsføres her i riket etter de tre påfølgende år.

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk før MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no