Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Retningslinjer for bruk av apotekloven 2-8 og for driftsstøtte til apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Retningslinjene har til hensikt å sørge for fortsatt forsvarlig apotekdekning i landet, sett i sammenheng med driftsttøtte til apotek.

Innhold på siden

  Apotekloven § 2-8 gir myndighetene adgang til å pålegge apotekkonsesjonærer å drive apotek eller medisinutsalg for å sikre forsvarlig apotektjenester i områder uten eget apotek eller medisinutsalg. Et slikt pålegg eller vilkår som apotekloven kaller det, kan være knyttet til et apotek i samme område men det trenger ikke være slik.

  Normalsituasjonen er at markedet styrer hvor det etableres apotek. I de tilfeller markedet ikke løser behovet for apotektjenester, og apotek opprettes som et vilkår etter § 2-8, vil myndighetene normalt også yte økonomisk kompensasjon dersom driften av det pålagte apoteket går med underskudd. Da apotekloven trådte i kraft i 2001, inngikk myndighetene en avtale med de tre store apotekkjedene for å sikre at daværende apotekdekning ble opprettholdt uten bruk av § 2-8. Avtalen opphørte i 2015. Etter det har § 2-8 vært benyttet for å sikre tilstrekkelig apotekdekning. Pålegg om drift av apotek eller medisinutsalg er i praksis mest aktuelt å vurdere

  • hvis eksisterende apotek nedlegges (avkall på apotekkonsesjon jf. apotekloven § 2-12) eller

  • ved nedlegging av medisinutsalg (avkall på rett til å drive medisinutsalg jf. apotekforskriften §52).

  Retningslinjer for bruk av apotekloven § 2-8 bokstav e

  Spørsmålet om det bør pålegges å opprette/drive apotek besvares ut fra en konkret og helhetlig vurdering av:

  1. Behovet for apotek på stedet

  2. Apotekkonsesjonærers forutsetninger for å opprette/drive apoteket (jf. punkt 2.2)

  Behovet for apotek på stedet

  Spørsmålet om når apotek er påkrevd skjer etter en samlet vurdering av:

  • Avstand til nærmeste apotek og innbyggertall: Skjønnsmessig vurdering av avstand til nærmeste apotek sett i sammenheng med hvor mange innbyggere som blir berørt.

  • Offentlig kommunikasjon: Apoteket skal være tilgjengelig innen rimelig tid og med akseptabel frekvens.

  • Uttalelse fra kommuneoverlege: Uttalelse innhentes i hvert tilfelle. I henvendelsen til kommuneoverlegen bes det om en uttalelse knyttet til spesielle forhold som er relevante i det aktuelle tilfellet. Dersom apotekets tjenester har vesentlig betydning for innbygger i nabokommuner, innhentes også uttalelse fra kommuneoverlegene der.

  Apotekkonsesjonærens forutsetninger for å opprette/drive apoteket

  Det gjøres en konkret og samlet vurdering av hva som framstår som mest hensiktsmessig ut fra:

  • Apotekkonsesjonærens økonomiske ressurser: Svakt økonomisk grunnlag taler mot pålegg. Mulighet for driftstøtte vurderes i denne sammenheng.

  • Apotekkonsesjonærens tilgang på personell. Filialdrift kan vurderes dersom det ikke lar seg gjøre å ansette apoteker.

  Det bør det vurderes om eksisterende eier fortrinnsvis skal pålegges å drive videre dersom de økonomiske og personellmessige ressursene vurderes å være tilstrekkelige.

  Retningslinjer for hvordan DMP praktiserer pålegg om drift av apotek etter apotekloven § 2-8 e.

  Kontakt oss

  Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  22 89 77 00

  apotek@dmp.no