Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nasjonale MT søknader til dyr som er trukket

Publisert:

Endringer

Ny forordning om legemidler til dyr, forordning (EU) 2019/6, ble gjeldende i Norge i 2022. Et nytt krav er at legemiddelmyndighet skal offentliggjøre at søknad om markedsføringstillatelse er trukket når søker trekker søknaden før den er ferdigbehandlet.

Offentlig informasjon om nasjonale MT søknader til dyr som er trukket

Søker kan trekke tilbake en søknad om markedsføringstillatelse når som helst i prosedyren. Hvis en søker trekker tilbake søknaden før den er ferdigbehandlet, skal søkeren informere aktuell legemiddelmyndighet om årsakene. Vedkommende myndighet skal offentliggjøre at søknaden er trukket. Dersom utredningsrapport foreligger, skal den offentliggjøres, etter at taushetsbelagt informasjon er fjernet.  Når en søknad om markedsføringstillatelse til dyr i nasjonal prosedyre er trukket, publiserer DMP informasjon om trekking av søknad. 

Nasjonale MT søknader til dyr som er trukket: 

Ny forordning om legemidler til dyr, forordning (EU) 2019/6, ble gjeldende 28.januar 2022. Listen nedenfor omfatter nasjonale MT søknader til dyr som er mottatt etter denne datoen og som er trukket av søker før søknaden er ferdigbehandlet. 

Imvixa vet: 

Key facts

Applicant`s withdrawal letter 

 

  

Kontakt oss

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@dmp.no

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no