Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkningsmelding for legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.

Innhold på siden

  Formålet med bivirkningsrapportering

  Bivirkningsrapportering er det viktigste bidraget i overvåkingen av legemidler under normal bruk. Dyrehelsepersonell er viktige støttespillere ved at de melder inn mistanke om bivirkninger ved bruk av legemidler til DMP og legemiddelprodusentene.

  Legemiddelovervåking er en kontinuerlig innsamling av data og kunnskap om legemidler i normal bruk. Både produsentene for det aktuelle legemiddel og legemiddelmyndighetene i Europa har plikt til å utføre dette arbeidet.

  Overvåking er særlig viktig for nye legemidler som kommer på markedet.

  Dyrehelsepersonell har meldeplikt

  Dyrehelsepersonell (veterinærer og fiskehelsebiologer) har plikt til å sende inn melding til DMP ved mistanke om bivirkninger av legemidler til dyr, jf. forskrift om legemidler til dyr § 10-1.

  Hva er en bivirkning?

  Som bivirkninger regnes:

  • en ugunstig eller utilsiktet reaksjon hos et hvilket som helst dyr

  • manglende virkning etter at legemidlet er gitt til et dyr, enten bruken har vært i samsvar med preparatomtalen eller ikke

  • en miljøhendelse

  • en skadelig reaksjon hos mennesker som er eksponert for legemidlet

  • funn av et farmakologisk virksomt stoff eller en restmarkør i et produkt av animalsk opprinnelse, som overskrider de øvre grenseverdiene for restmengder fastsatt i medhold av forordning (EU) 470/2009, etter at den fastsatte tilbakeholdelsestiden er overholdt

  • overføring av et smittestoff

  • en ugunstig eller utilsiktet reaksjon på et legemiddel godkjent til mennesker etter bruk hos et hvilket som helst dyr.

  Hvor vanlige er bivirkninger?

  Bivirkninger kan forekomme med ethvert legemiddel, men de enkelte legemidler har ulik bivirkningsprofil (frekvens og alvorlighetsgrad). Det er også individuelle variasjoner mellom dyr om det oppstår bivirkninger i forbindelse med behandling med et spesielt legemiddel.

  Kjente bivirkninger og frekvensen av forekomst i kliniske studier er listet i preparatomtalen og pakningsvedlegget.

  Legemidler overvåkes for å skaffe kunnskap om forekomst av bivirkninger under normal bruk. Det er spesielt viktig å få kunnskap om eventuelle bivirkninger som ikke ble oppdaget under klinisk utprøvning. Data fra spontanrapportering kan imidlertid ikke benyttes til å beregne frekvens på forekomsten av bivirkningene.

  Skjema og innsending

  Utfylt skjema, samt eventuelle vedlegg, sendes som e-post til vet.felles@dmp.no.

  Dyreeiere må henvende seg til veterinær/fiskehelsebiolog dersom de har mistanke om at deres dyr har fått bivirkninger etter bruk av et legemiddel.

  Hva skjer med bivirkningsmeldingene?

  Bivirkningsmeldingene blir registrert hos DMP samt lagt inn i en felleseuropeisk database for bivirkninger. Legemiddelprodusentene får tilgang til anonymiserte bivirkningsmeldinger.

  De innsamlede data blir analysert for å avdekke nye signaler om bivirkninger. Ny informasjon vil føre til oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg, eventuelt også artikler i fagtidsskrifter eller brev til forskrivere.

  Bivirkningsdata er også en viktig del i den kontinuerlige nytte-/risikovurdering som gjøres av legemidler som er på markedet.

  Europeisk bivirkningsdatabase for legemidler til dyr

  Den europeiske bivirkningsdatabasen inneholder rapporter over antatte bivirkninger og brukes i overvåkingen av alle legemidler til dyr som er på markedet i Europa.

  Se bivirkningsdatabasen

  Hva inneholder databasen?

  Databasen inneholder bivirkningsinformasjon for alle legemidler til dyr som er godkjent i EØS, og der hendelsen har skjedd i EØS, samt hendelser som har skjedd utenfor EØS (for de samme eller tilsvarende produkter).

  All informasjon i databasen er knyttet til mistenkte bivirkninger, dvs. uønskede hendelser som har oppstått etter legemiddelbruk, men som ikke nødvendigvis er forårsaket av legemidlet.

  Meldingene i databasen er primært spontanrapporterte hendelser, og sier ikke noe om den reelle frekvensen av bivirkninger for et gitt legemiddel.

  Informasjon om bivirkninger hos mennesker har vært tilgjengelig fra den samme nettsiden siden 2012. Det meste av den generelle informasjonen på siden gjelder humanmedisin og er ikke relevant for veterinærmedisin. Utvidelsen som omfatter legemidler til dyr er et resultat av et ønske om mer åpenhet om de regulatoriske prosessene i EU-samarbeidet.

  Hva kan du søke på?

  Man kan søke på produktnavn eller på virkestoff (alle legemidler) under "Search for a report". Resultatene viser totalt antall individuelle bivirkningsmeldinger. Resultatene kan filtreres på ulike kategorier som for eksempel dyreart, rase og geografisk område. Det er mulig å se en detaljert liste over individuelle rapporter for hvert enkelt legemiddel eller virkestoff.

  Hvordan melde bivirkninger i databasen?

  Mistenkte bivirkninger oppdages som regel av veterinærer, fiskehelsebiologer eller dyreeiere, og det er viktig at veterinæren og fiskehelsebiologen melder disse videre til DMP og legemiddelprodusentene. Alle bivirkningsmeldingene meldes inn i den europeiske bivirkningsdatabasen.

   

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no