Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler uten krav om sterilitet

Publisert:

Endringer

Veiledende brukstider etter anbrudd for legemidler uten krav om sterilitet

 

Legemiddelform

Brukstid

Nesedråper og nesespray1
  Kun til den enkelte pasient
Én behandlingsperiode
-  ukonservert Høyst 10 dager
-  konservert eller ikke-vandig Høyst 28 dager
Flytende eller halvfaste vannholdige legemidler for øvrig 
-  Konservert2 6 måneder
 - Konservert2, til premature barn 28 dager
-  Konservert2, til sårbehandling 28 dager
-  Ukonservert 1 uke i kjøleskap (2°C - 8°C)
Desinfeksjonsmidler, kan brukes til flere pasienter
-  Alkoholbasert 1 måned, forutsatt tett lukket beholder for å unngå avdamping av alkohol
-  Vannbasert 1 uke 
Ompakkede endose- eller multidosepakninger3,4
  Maksimalt 6 mnd

  1. Hvis tilvirkeren viser at utformingen av pakningen eller tilberedningen gir beskyttelse mot kontaminering, kan lengre tid tilpasses.
  2. Med konservert menes at legemidlet har tilstrekkelig antimikrobiell effekt eller ikke gir oppvekst av mikroorganismer, se Ph.Eur. 5.1.3. Efficacy of antimicrobial preservation.
  3. I henhold til Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek §14
  4. Retningslinjer fra EDQM

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no