Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2022

Publisert:

Endringer

I 2022 mottok DMP over 17 000 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Sett bort fra bivirkningsmeldinger der det kun er meldt for koronavaksiner mottok DMP 4 656 bivirkningsmeldinger i 2022, hvorav 1 306 er alvorlige.

Les hele årsrapporten

Ekskludering av koronavaksinemeldinger

Årsrapport for bivirkninger 2022 omfatter ikke bivirkningsmeldinger der det kun er koronavaksine som mistenkes som årsak til de meldte bivirkningene. Koronavaksinemeldingene er utelatt fordi det høye tallet koronavaksinemeldinger maskerer trender og statistikk for andre legemidler. Det ville også vært vanskelig å sammenligne tallene for 2022 med tidligere år. Meldinger der både koronavaksine og annet legemiddel mistenkes som årsak til bivirkning i samme bivirkningsmelding er tatt med i årsrapporten. Informasjon om meldte bivirkninger for koronavaksiner er oppsummert i egne rapporter, se "Bivirkningsrapporter for koronavaksiner".

Viktig at leger melder

Antallet bivirkningsmeldinger mottatt direkte fra leger til myndighetene har gått noe ned siden 2021. Antallet meldt fra leger via legemiddelindustrien er omtrent det samme som året før.

Erfaringsmessig er meldinger fra leger spesielt viktig. Legen har som regel verdifull informasjon om sykdomsbildet og kan gi tydelige og objektive beskrivelser av symptomer eller diagnoser. Legens erfaring og kunnskap om pasienten kan gi oss den informasjonen som er nødvendig for å vurdere om hendelsen kan ha sammenheng med legemidlet.

Meldinger om dødsfall

DMP mottok 74 meldinger om dødsfall i 2022. Andelen dødsfall i 2022 er 1,6 %. Dette er litt lavere enn i 2021. Som tidligere var det legemidler som virker på blod og bloddannende organer (ATC-gruppe B) som mistenkes å ha bidratt til flest dødsfall med 36 % av meldte dødfall. De fleste av disse dødsfallene er knyttet til de blodfortynnende legemidlene apiksaban og rivaroksaban. Kreftlegemidler og legemidler som påvirker immunsystemet (ATC-gruppe L) mistenkes som årsak til 32 % av dødsfallene. Legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) mistenkes å være forbundet med 12 % av dødsfallene.

Legemiddelgruppe Andel av meldte dødsfall
Antithrombotiske og antikoagulerende legemidler (ATC-gruppe B) 36 %
Kreftlegemidler og midler som virker på immunsystemet (ATC-gruppe L) 32 %
Legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) 12 %

Melde bivirkninger

Både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger i forbindelse med legemiddelbruk. Mistanke om at et legemiddel har gitt en bivirkning, er tilstrekkelig for å melde. Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

  • dødelige eller livstruende bivirkninger
  • bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger eller
  • uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen

Viktig å melde

Bivirkningsmeldeordningen er et viktig verktøy i overvåkingen av legemidler. Meldingene fra helsepersonell og privatpersoner gir oss signaler om hendelser vi bør undersøke nærmere. Det er usikkert hvor stor andel av hendelsene som meldes, og en melding innebærer ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng. Antall meldinger rapportert til DMP kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller hvor mange bivirkninger et legemiddel kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom legemidler. Det er uansett viktig å melde, særlig ved mistanke om de tre punktene over.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no