Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Godkjenning av virksomheter for håndtering av celler og vev

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Publisert årsrapporter for 2023.

Veiledning til årsrapportering og søknad om godkjenning av virksomheter for håndtering av humane celler og vev.

Innhold på siden

  Send søknad

   

  Send utfylt søknad og tilhørende dokumentasjon til cellerogvev@dmp.no

  DMP godkjenner virksomheter etter forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (lovdata.no)

  Godkjente virksomheter

  Oversikt over virksomheter som er godkjent for håndtering av humane celler og vev

  Skjema for årsrapportering

  Forklaringer til rapportskjema, celler og vev

  Forklaringer til hver del av skjemaet er skrevet i kronologisk rekkefølge. 
  Tekst i kursiv: Definisjon eller bruk av enkelte begreper i denne sammenhengen.

  DONASJON

  Antall vevsdonorer

  Antall donorer virksomheten selv har høstet vev fra, fordelt på antall avdøde-, levende- og totalt antall donorer.

  Totalt antall skal være summen av levende- og avdøde donorer.

  Antall donorer kan avvike fra antall donasjoner, ettersom én donor kan ha donert flere ganger.

  For hornhinnedonasjon

  Antall vevsdonorer = antall donorer. Antallet er uavhengig av om det er høstet 1 eller 2 hornhinner fra den samme donoren.

  For morkakevev

  Antall faktiske amniohinne-donorer skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres ikke om det ikke brukes videre.

  Antall vevsdonasjoner

  Antall donasjoner virksomheten selv har høstet, fordelt på donasjoner fra avdøde- og levende donorer.

  Totalt antall skal være summen av donasjoner fra levende- og avdøde donorer.
  Antall donasjoner kan avvike fra antallet donorer, ettersom én donor kan ha donert flere ganger.

  For hornhinnedonasjon

  Antall donasjoner er det samme som antallet unike donasjonsnumre.

  For morkakevev

  Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres ikke om det ikke brukes videre.

  DONASJON PER VEVSTYPE 

  For hver vevstype

  Antall donasjoner fordelt på donasjoner fra avdøde- og levende donorer, og totalt antall donasjoner.

  Totalt antall for hver vevstype skal være summen av donasjoner fra levende- og avdøde donorer.

  Antallet donasjoner kan avvike fra antallet enheter, ettersom det kan høstes flere enheter per donasjon.

  For hornhinnedonasjon

  Antall donasjoner er det samme som antallet unike donasjonsnumre.

  For morkakevev 

  Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres ikke om det ikke brukes videre.

  UTTAK (HØSTING)

  For hver vevstype: Antall enheter virksomheten selv har høstet, fordelt på høsting fra avdøde- og levende donorer, og totalt antall høstede enheter.

  Totalt antall for hver vevstype skal være summen av høstede enheter fra levende- og avdøde donorer.

  Antall høstede enheter kan avvike fra antallet donasjoner, ettersom det kan høstes flere enheter per donasjon.

  Uttak

  Uttak = høsting. Vev virksomheten har mottatt fra andre virksomheter skal derfor ikke regnes med her.

  For hornhinnedonasjon

  Antall vevsdonasjoner med unikt donasjonsnummer/antall øyevevsdonasjoner = antall hornhinner høstet.

  For morkakevev

  Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Høsting av morkakevev rapporteres ikke om det ikke brukes videre.

  PROSESSERING, DISTRIBUSJON OG UTVEKSLING
  PROSSESERT

  For hver vevstype

  Antall enheter virksomheten selv har prosessert. 

  DISTRIBUERT NASJONALT

  For hver vevstype: Antall enheter virksomheten selv har høstet og distribuert til annen virksomhet i Norge.

  MOTTATT FRA ANDRE LAND

  For hver vevstype: Antall enheter vev virksomheten har mottatt fra andre land, fordelt på EU-land og land utenfor EU. 

  Totalt antall skal være summen av mottatte enheter fra EU-land og land utenfor EU.

  DISTRIBUERT TIL ANDRE LAND

  For hver vevstype: Antall enheter vev virksomheten har distribuert til andre land, fordelt på EU-land og land utenfor EU.

  Totalt antall skal være summen av distribuerte enheter fra EU-land og land utenfor EU.

  Prosessering

  Prosessering = alle aktiviteter i forbindelse med å bearbeide, håndtere, konservere og emballere celler og vev.

  For morkakevev

  Antall enheter amniohinne = antall biter.

  TRANSPLANTASJON (ANVENDELSE)

  For hver vevstype: Antall transplantasjoner virksomheten har gjennomført, antall mottakere, og antall enheter vev virksomheten har transplantert. 

  Forklaringer til rapportskjema, HPC

  Forklaringer til hver del av skjemaet er skrevet i kronologisk rekkefølge. 
  Tekst i kursiv: Definisjon eller bruk av enkelte begreper i denne sammenhengen.

  POTENSIELL DONASJON

  Antall potensielle HPC-donorer og antall høstede enheter HPC fra navlestrengsblod i virksomhetens eget donasjonsregister, fordelt på:

  • antall ved årets begynnelse 
  • antall lagt til i donasjonsregisteret i løpet av året 
  • antall slettet fra donasjonsregisteret i løpet av året 
  • antall i donasjonsregisteret ved årets slutt

  Potensiell donasjon

  Potensiell HPC-donor = en donor som er registrert i virksomhetens donasjonsregister, uavhengig av om det har blitt høstet celler fra vedkommende eller ikke.

  Enhet HPC fra navlestrengsblod = enheter som er donert, men ennå ikke anvendt.

  NASJONALE- OG INTERNASJONALE REGISTRE

  Antall søk utført i norske registre

  Antall henvendelser virksomheten har mottatt om søk i norske donasjonsregistre fordelt på: 

  • henvendelser fra Norge
  • henvendelser fra EU-land
  • henvendelser fra land utenfor EU

  Totalt

  Summen av mottatte henvendelser fra Norge, EU-land og land utenfor EU.

  Antall søk utført i egne utenlandsregistre

  Antall henvendelser virksomheten har mottatt om søk i egne utenlandsregistre. 
  Her er det bare aktuelt med henvendelser fra andre norske virksomheter.

  ANTALL UBESLEKTEDE DONASJONER

  Antall donasjoner fra Norge

  Antall donasjoner fra egen virksomhet til andre virksomheter fordelt på:

  • Virksomheter i Norge
  • Virksomheter i EU-land
  • Virksomheter i land utenfor EU

  Antall donasjoner fra EU-land

  Antall donasjoner mottatt fra andre virksomheter i EU.

  Antall donasjoner fra land utenfor EU

  Antall donasjoner mottatt fra andre virksomheter i land utenfor EU.

  DISTRIBUSJON OG UTVEKSLING

  Fordelt på de forskjellige typene HPC: 
  Antall ubeslektede enheter som er mottatt eller distribuert.

  Distribusjon

  Distribusjon = overføring fra egen virksomhet til andre virksomheter.

  DISTRIBUERT NASJONALT

  Antall ubeslektede enheter virksomheten selv har høstet og distribuert til annen virksomhet i Norge.

  Mottatt 

  Antall ubeslektede enheter mottatt fra:

  • EU-land
  • Land utenfor EU

  Totalt

  Summen av antall ubeslektede enheter mottatt fra land innenfor og utenfor EU.

  DISTRIBUERT

  Antall ubeslektede enheter distribuert til andre virksomheter fordelt på:

  • EU-land
  • land utenfor EU

  Totalt

  Summen av antall ubeslektede enheter distribuert til land innenfor og utenfor EU.

  ANTALL DONASJONER

  Autolog 

  For hver type HPC: Antall autologe donasjoner

  Allogen 

  For hver type HPC: Antall donasjoner fordelt på:

  • Beslektede
  • Ubeslektede

  Totalt

  For hver type HPC: Summen av antall beslektede og ubeslektede donasjoner.

  LAGRING AV NAVLESTRENGSBLOD

  Fordelt på antall enheter ubeslektet- og antall enheter beslektet navlestrengsblod: 
  Fra eget land

  For enheter fra Norge:

  • Antall enheter virksomheten selv har høstet
  • Antall enheter oppbevart på frys
  • Antall enheter distribuert videre

  Fra EU-land

  For enheter mottatt fra EU-land:

  • Antall enheter oppbevart på frys
  • Antall enheter distribuert videre 

  Fra land utenfor EU

  For enheter mottatt fra land utenfor EU:

  • Antall enheter oppbevart på frys
  • Antall enheter distribuert videre

  ANTALL TRANSPLANTASJONER

  For hver type HPC: Antall transplantasjoner og antall mottakere fordelt på:

  • autolog
  • beslektet
  • ubeslektet

  Mottakere

  Antall mottakere beregnes ut fra deres første transplantasjon

  Forklaring til rapporteringsskjema – MAR – EUROCET

  ASSISTERT BEFRUKTNING PARTNERDONASJON 

  Antall par behandlet: Antall par behandlet med IUI eller IVF/ICSI, der det er brukt sæd fra partner. Hvis et par er behandlet med både IUI og IVF/ICSI, føres paret opp i begge kategoriene. Par med MESA/PESA/TESE føres under kategorien ICSI.

  Antall egguttak: Egguttak med minst ett egg. 

  Antall nedfrysinger av egg: Antall ganger det har blitt fryst ned egg, i forbindelse med IVF/ICSI.

  Antall nedfrysinger av sæd: Antall ganger det har blitt nedfryst sæd i forbindelse med IVF/ICSI.

  Antall nedfrysinger av embryoer: Antall ganger det har blitt nedfryst embryoer i forbindelse 
  med IVF/ICSI.

  Antall tilbakeføringer av embryo eller zygote (ferske embryo og FET): Totalt antall overføringer av embryo, både med ferske og fryste embryo. Sykluser etc. med MESA/PESA/TESE føres også opp (regnes som ICSI). FET = frozen embryo transfer.

  Totalt: Antall par som har fått en eller flere behandlinger i 2021 (her skal paret bare telles en gang).

  DONASJON (fra identifiserbare donorer)

  Antall egg- og sæddonorer (med faktisk donasjon): Antall donorer som har donert ved norsk virksomhet i løpet av 2021. 

  Antall donasjoner. For sæddonasjon: Antall donasjoner, uavhengig av antall donorer og antall sædstrå per donasjon. For eggdonasjon: Antall donasjoner, uavhengig av antall donorer.

  ASSISTERT BEFRUKTNING MED DONORSÆD

  Antall behandlingssykluser med sæddonasjon: Antall behandlingssykluser med donorsæd, uavhengig av antall par, fordelt på behandlingstype. Skiller ikke mellom behandlinger med norsk og utenlandsk donor.

  Antall tilbakeføringer av embryo eller zygote (ferske embryo og FET): Totalt antall overføringer av embryo, både med ferske og fryste embryo. FET = frozen embryo transfer.

  Behandlinger av likekjønnede par som har donert egg til hverandre, registreres her.

  Antall lagrede embryo/zygoter: Antall lagrede embryo eller zygote, uavhengig av antall behandlinger eller antall par. 

  ASSISTERT BEFRUKTNING MED DONOREGG

  Antall behandlingssykluser med eggdonasjon: Antall behandlingssykluser med ikke-partner-eggdonasjon, uavhengig av antall par. Skiller ikke mellom behandlinger med norsk og utenlandsk donor.

  Antall tilbakeføringer av embryo eller zygote (ferske embryo og FET): Antall ET uavhengig av antall embryoer, eller zygoter som er tilbakeført, og uavhengig av antall par. Både tilbakeføringer av ferske embryo og FET – frozen embryo transfer - regnes med. 

  Antall lagrede embryo/zygoter: Antall lagrede embryo eller zygote, uavhengig av antall behandlinger eller antall par. 

  FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING 

  Både medisinsk og ikke-medisinsk indikasjon skal regnes med, og skjema skiller ikke mellom de to kategoriene.

  Antall sykluser med nedfrysing av ubefruktede egg: Antall nedfrysinger uavhengig av antall nedfryste egg per behandling. 

  Antall sykluser med nedfrysing av sæd: Antall nedfrysinger uavhengig av antall nedfryste sædstrå per behandling. 

  Antall pasienter med innhøsting av eggstokkvev: Antall pasienter. 

  Antall pasienter med innhøsting av testikkelvev: Antall pasienter. 

  DISTRIBUSJON AV DONOREGG OG DONORSÆD

  Antall sædstrå eller ubefruktede donoregg distribuert til annet land: Antall sædstrå eller ubefruktede donoregg distribuert til andre land for bruk i behandling av pasienter ved en virksomhet i utlandet, fordelt på land innenfor og utenfor EU/EØS. 

  Sæd som er sendt til utlandet for å befruktes med donoregg, som så skal brukes i Norge, skal ikke regnes med her.

  Antall sædstrå eller ubefruktede egg mottatt fra annet land: Antall sædstrå eller ubefruktede donoregg mottatt fra andre land, fordelt på EU-land og land utenfor EU.
  Omfatter også donoregg som er befruktet med mannens sæd i et annet nordisk land.

   

  Årsrapporter

  Kontakt oss

  Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  22 89 77 00

  cellerogvev@dmp.no