Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Utforming av preparatomtale og pakningsvedlegg

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Preparatomtalen og pakningsvedlegget skal være lett å lese og forstå. Språket skal være tilpasset målgruppen. Dette bidrar til bedre pasientinformasjon og riktig legemiddelbruk.

Innhold på siden

  Preparatomtale

  DMP oppfordrer søkeren til å sørge for at preparatomtalen alltid er kvalitetssikret av en person med innsikt i norsk medisinske faguttrykk. Preparatomtalens målgruppe er helsepersonell med medisinskfaglig bakgrunn.

  Hvordan skrive en god tekst:

  1. Skriv norsk

  Ved oversettelse fra engelsk til norsk er det viktig å passe på at teksten har samme betydning. Ordstilling og setningsoppbygging er ofte forskjellig. Direkte oversettelse fra engelsk til norsk kan føre til tunge, kompliserte formuleringer og feil oversettelse. Del opp lange setninger.

  2. Skriv klart

  Bruk korte setninger og aktivt språk. Prøv å bruke 20 ord per setning og unngå substantiveringer, bruk verb der det er mulig. Tvetydig og uklart språk må aldri stå i veien for det som skal formidles.

  3. Skriv til helsepersonell

  Bruk norske medisinske faguttrykk i størst mulig grad. Enkelte faguttrykk er identiske på engelsk og norsk.

  4. Standardiserte oversettelser av faguttrykk og forkortelser

  Følgende oversettelser skal alltid benyttes i preparatomtalen.

  Standardiserte oversettelser:

  active substance – virkestoff

  adverse effects/adverse drug reactions – bivirkninger

  adverse events – uheldige hendelser

  drug/substance – legemiddel

  efficacy/effectivity – effekt

  herbal medicinal product – plantebasert legemiddel

  medicinal product – legemiddel

  patient alert card – pasientkort

  Forkortelser:

  QD – en gang daglig

  BID – to ganger daglig

  TID – tre ganger daglig

  QID – fire ganger daglig

  Pakningsvedlegg

  DMP oppfordrer legemiddelfirmaer til å sørge for at pakningsvedlegget alltid er kvalitetssikret av en person med innsikt i pasientvennlig medisinsk språk.

  Pakningsvedlegget er ment for pasienten. Det skal være lett å lese og forstå.

  1. Skriv norsk

  Ved oversettelse fra engelsk til norsk er det viktig å passe på at teksten har samme betydning. Ordstilling og setningsoppbygging er ofte forskjellig. Direkte oversettelse fra engelsk til norsk kan føre til tunge, kompliserte formuleringer og feil oversettelse. Del opp lange setninger.

  2. Skriv klart

  Bruk korte setninger og aktivt språk. Prøv å bruke maks 20 ord per setning. Tvetydig og uklart språk må aldri stå i veien for det som skal formidles.

  3. Skriv til pasienten

  På engelsk brukes fremmedord i langt større grad enn på norsk. Faguttrykk skal alltid oversettes til pasientvennlige uttrykk. Selv om det i engelsk tekst brukes medisinsk språk, skal det benyttes pasientvennlig språk i pakningsvedlegget.

  Lesbarhetstesting

  Lesbarheten av pakningsvedlegget skal testes i samarbeid med en målgruppe pasienter for å sikre at pakningsvedlegget er lett leselig, klart og brukervennlig. Les mer om lesbarhetstesting

   

  Blue box

  Fra 12. februar 2020 er det ikke lenger krav om Blue box-standardsetninger i norske pakningsvedlegg. MT-innehavere må sende en endringssøknad for å tilpasse teksten i pakningsvedlegget til sitt legemiddel.

  Endringen skal kun gjøres via en type IB C.I.z eller en type II-endring som berører produktinformasjonen, og ikke via IA-endring eller 61(3)-notifikasjon.

  MRP/DCP

  I MRP/DCP må den norske oversettelsen følge det som er bestemt i prosedyren, dvs. at de rent nasjonale Blue box-standardsetningene må fjernes fra pakningsvedlegget.

  Nasjonal prosedyre

  Blue box-setning under punkt 1 i pakningsvedlegget fjernes.

  I de tilfellene der det er behov for å beholde viktig innhold fra standardsetningene, erstattes setningene med tilpasset tekst iht. pkt. 4.7 og 4.9 i SmPC:

  Informasjon under "Kjøring og bruk av maskiner"

  • Tilpasses hvert enkelt legemiddel

  Informasjon under "Dersom du tar for mye av X"

  • Tilpasses hvert enkelt legemiddel

  • Det er mulig å vise til Giftinformasjonen når relevant for legemiddelet. I så tilfelle kan den eksisterende Blue box-setningen beholdes.

  I nasjonal prosedyre vurderes foreslått tekst av DMP under utredning av endringssøknaden.

  Se veiledningen for Blue box i MRP, DCP og NP:

  Følgende Blue box-standardsetninger var obligatoriske fram til februar 2020:

  • Legal status

   Under punkt 1: Hvis preparatet er unntatt fra reseptplikt må det fremgå av pakningsvedlegget. Tilhørende indikasjonsområde og dosering inkluderes.

  • Under punkt 1:

   "Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten."

  • Under overskriften: Kjøring og bruk av maskiner:

   "Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. "

  • Under overskriften: Dersom du tar for mye av X:

   "Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek."

  Hvordan utforme en god norsk produktinformasjon

  Her finner du noen råd for hvordan man kan oppnå en god norsk produktinformasjon. Det gis informasjon om ansvaret innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaveren) har, valg av oversetter, hva som kjennetegner en god nasjonal oversettelse og hvordan du skal utforme produktinformasjon for en ny MT eller forbedre en allerede eksisterende.

  Lenker som er beskrevet i teksten nedenfor finnes samlet under "Eksterne språklenker og andre veiledninger".

  MT-innehavers ansvar

  MT-innehaver er ansvarlig for at produktinformasjonen er av god kvalitet. Produktinformasjonen inkluderer preparatomtale (SmPC), pakningsvedlegg (PV) og merking.

  Bruk grunnreglene for klarspråk. MT-innehaver skal sørge for at den norske produktinformasjonen er oppdatert med hensyn til siste versjoner av templater og veiledninger.

  Valg av oversettelsesbyrå/oversetter

  DMP oppfordrer MT-innehavere til å bruke ressurser på å sikre en god norsk oversettelse. Det er også svært viktig at oversetteren har relevant vitenskapelig bakgrunn* og tilstrekkelig oversikt over det regulatoriske regelverket** knyttet opp til produktinformasjonen. Det er i tillegg viktig at norsk oversettelse har samme betydning som den engelske (faithful translation).

  *Relevant vitenskapelig bakgrunn betyr kunnskap om medisinsk terminologi og hvilke norske termer som brukes i fagmiljøene for de ulike klassene av legemidler.

  **Regulatorisk regelverk med hensyn på oppdateringer i produktinformasjon som følge av PSUSA, referral, PRAC-signal og de templater og veiledninger relatert til produktinformasjonen.

  Hvordan utforme en ny norsk produktinformasjon

  Start med norsk oversettelse av gjeldende versjon av QRD-templatet. Legg deretter til standardsetninger der dette er relevant basert på andre veiledninger, templater eller appendikser. Legg til obligatoriske tekstutsnitt fra referral og PSUSA-oppdateringer. Videre også tekstutsnitt fra PRAC-signaler. Sistnevnte er ikke obligatoriske, men sterkt anbefalte sikkerhetsoppdateringer.

  For generiske/biotilsvarende legemidler godkjent i sentral prosedyre (CP):

  Er legemidler godkjent gjennom en generisk, biotilsvarende, hybrid eller «informed consent»-prosedyre, så skal den norske oversettelsen være identisk til den norske produktinformasjonen til det originale legemidlet. Merk at dette ikke gjelder de produktspesifikke delene av produktinformasjonen samt hvis det originale legemidlet ikke er oppdatert etter gjeldende templater og veiledninger.

  Hvordan forbedre en eksisterende produktinformasjon

  Fornyelser

  Hele produktinformasjonen skal gjennomgås med fokus på klarspråk og oppdateringer i henhold til QRD-templat og veiledninger:

  Det er viktig å få et overblikk over teksten og hvilke deler av teksten som trengs å oppdateres/gjøres mer forståelig.

  Sjekk om teksten har korrekte setninger fra QRD-templatet, excipients guideline osv. Sjekk også om teksten inneholder obligatoriske tekster fra en referral eller en PSUSA, eller anbefalt tekst fra et PRAC-signal.

  Hvis teksten som trenger oppdatering ikke er inkludert i kildene ovenfor, brukes prinsippene for klarspråk, beskrevet under "MT-innehavers ansvar" for å oppdatere.

  For generiske/biotilsvarende legemidler godkjent via sentral prosedyre: se "Hvordan utforme en ny norsk produktinformasjon".

  Endringer og notifikasjoner

  Kun tekst som korresponderer til den søkte endringen, og hvis relevant til endring i godkjent engelsk (common) tekst, kan endres i den norske produktinformasjonen. Sjekk om endringene er obligatorisk tekst (PSUSA, referral) eller anbefalt tekst (PRAC) eller standardsetninger fra QRD-templatet. På annen tekst, bruk prinsippene for klarspråk, beskrevet under "MT-innehavers ansvar" for å oppdatere.

  For generiske/biotilsvarende legemidler godkjent via sentral prosedyre: se "Hvordan utforme en ny norsk produktinformasjon"

  Eksterne språklenker og veiledninger

  MT-innehaver skal fokusere på lesbarhet og konsekvent og harmonisert språk ved oversettelse til norsk. Templater og veiledningsdokumenter som bidrar til produktinformasjon av god kvalitet er listet under (ikke utfyllende liste):

  QRD-templater for alle prosedyrer (både human og vet.)

  Veiledning for hvordan utarbeide produktinformasjon

  Godkjente og foretrukne termer

  Excipients guideline med norsk oversettelse

  Visse hjelpestoffer i legemidler skal angis kvalitativt i pakningsvedlegget. Flere av disse skal ledsages av informasjon som er viktig for pasienten. Slike hjelpestoffer er angitt i

  Anbefalinger om oppdateringer av produktinformasjon

  Andre språklenker

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon

  22 89 77 00

  pi@dmp.no