Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oversikt over virksomheter som kan importere legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemidler kan importeres til Norge av godkjente legemiddelgrossister, tilvirkere, apotek eller importører.

Innhold på siden

  Oversikt over ulike aktører med relevant tillatelser:

  Grossist- og tilvirkertillatelser samt GMP- og GDP-sertifikater utstedt av Direktoratet for medisinske produkter vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i den europeiske databasen EudraGMDP.

  For informasjon om den enkelte virksomhets aktiviteter henvises det til denne databasen. Virksomheter som kun driver grossistvirksomhet med veterinære legemidler eller utprøvingspreparater vil ikke finnes i denne databasen. Dersom virksomheten ikke finnes i denne databasen, kan eventuelle spørsmål rettes til DMP.

  Følgende gjelder for de forskjellige tillatelsene:

  Virksomheter med grossisttillatelse fra DMP

  Disse virksomhetene kan importere

  • legemidler fra EØS-området, herunder legemidler med markedsføringstillatelse (MT) i EØS
  • legemidler uten MT i EØS-land fra land som er medlem av Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) eller land det er inngått MRA–avtale med på legemiddelområdet mellom Norge og tredjelandet
  Virksomheter med tilvirkertillatelse fra DMP

  Virksomheter med slik tillatelse (hjemlet i legemiddelloven) kan importere:

  • råvarer til egen produksjon (fra alle land)
  • legemidler med MT i EØS-land fra land oppgitt i TVT
  • legemidler uten MT i EØS-land fra tredjeland dersom tillatelse til slik import fremgår av TVT

  Virksomheter med tillatelse fra DMP til å importere legemidler til ikke-medisinsk bruk/teknisk bruk

  Slike virksomheter kan importere legemidler som omfattes av tillatelsen (fra alle land)

  Apotek med konsesjon

  Kan uten særskilt tillatelse importere legemidler fra EØS-området

  Apotek og andre som innehar tilvirkertillatelse (TVT) hjemlet i apotekloven

  Kan importere råvarer til egen produksjon (fra EØS-land)

  Virksomheter med tilvirkertillatelse (TVT) fra land innenfor EØS-området

  Kan importere preparater som omfattes av TVT forutsatt at DMP har mottatt melding om slik virksomhet, og virksomheten er oppført på liste over EØS-tilvirkere som kan utøve grossistvirksomhet med egne legemidler i Norge

  Kontakt oss

  Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

  22 89 77 00

  tillatelser@dmp.no