Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Krav til autoriserte representanter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Autorisert representant er enhver fysisk eller juridisk person etablert i EU som har fått og har akseptert en skriftlig fullmakt fra en produsent plassert utenfor Unionen, til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne.

Innhold på siden

  Hvilke krav gjelder en autorisert representant

  I tabellen nedenfor er noen av kravene listet opp, men listen er ikke fullstendig. Krav og forpliktelser til autoriserte representanter finnes flere steder i MDR og IVDR og det er viktig at autoriserte representanter setter seg inn i hele regelverket.

  Artikkel Oversikt over noen av kravene

  MDR Artikkel 11

  IVDR Artikkel 11

  Generelle krav til:

  • Fullmakt fra produsenten

  • Kontroll av

   • EU-samsvarserklæringen
   • Teknisk dokumentasjon

   • Framgangsmåten for samsvarsvurdering

   • Produsentens registreringer og UDI

  • Samarbeide med vedkommende myndigheter ved å

   • Gjøre dokumentasjon tilgjengelig

   • Bistå med å gjøre utstyr eller prøver tilgjengelig

   • Gjennomføre forebyggende eller korrigerende tiltak

  • Registrering av autorisert representant

  • Å underrette produsenten om klager og rapporter om hendelser umiddelbart

  • Handling dersom produsenten handler i strid med sine forpliktelser:

   • Si opp avtalen med produsent

   • Informere DMP og meldt organ/teknisk kontrollorgan.

  Autorisert representant er sammen med produsenten rettslig ansvarlig for defekt utstyr.

  MDR Artikkel 11

  IVDR Artikkel 11

  Krav ved bytte av autorisert representant

  MDR Artikkel 15

  IVDR Artikkel 15

  Krav om person med ansvar for overholdelse av regelverket

  MDR Artikkel 31

  IVDR Artikkel 28

  Krav til registrering av autoriserte representanter og individuelt registreringsnummer

  MDR Artikkel 95

  IVDR Artikkel 90

  Krav til håndtering av utstyr som utgjør en uakseptabel helse- og sikkerhetsrisiko

  Oversikt over de ulike rollene for markedseltakere

  Markedsdeltaker Definisjon i MDR artikkel 2 og IVDR artikkel 2
  Produsent en fysisk eller juridisk person som framstiller eller helrenoverer utstyr, eller som får utstyr designet, framstilt eller helrenovert, og som markedsfører nevnte utstyr i eget navn eller under eget varemerke.
  Autorisert representant enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen* som har fått og har akseptert en skriftlig fullmakt fra en produsent plassert utenfor Unionen, til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne med hensyn til dennes forpliktelser i henhold til denne forordning.
  Importør enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen* som bringer utstyr fra en tredjestat i omsetning i Unionen*.
  Distributør enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør utstyr tilgjengelig på markedet fram til ibruktaking.
  Helseinstitusjon en organisasjon som har som hovedformål å pleie eller behandle pasienter eller fremme folkehelsen.

  * Med «Unionen» menes her EU/EØS-området og Tyrkia.

  Markedsdeltaker

  Figur: Markedsdeltaker i omsetningskjeden.

  Kontakt oss

  Enheter for medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  medisinsk.utstyr@dmp.no