Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Søknad om OTC-status og endring i OTC-status

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Retningslinjer for søknad om reseptstatus CF/F inkl. risikominimeringstiltak for utlevering i apotek.

Innhold på siden

  Introduksjon

  Disse retningslinjene er primært rettet mot innehavere av markedsføringstillatelser (MT-innehavere) som vurderer å søke om reseptfrihet, enten via en søknad om ny MT eller gjennom en endringssøknad for et legemiddel med MT. Også utvidelser av tidligere godkjent reseptfrihet dekkes av disse retningslinjene (som f.eks. utvidelse av en OTC-indikasjon eller ny pakningsstørrelse).

  Retningslinjene gir generelle råd om prosedyren for å sikre en enkel, rask og transparent prosess og definerer ansvar og forpliktelser. De skal også bidra til innsendelse av fullstendige søknader av høy kvalitet.

  Reseptstatus av et legemiddel kan endres fra C til CF eller F, dersom utstrakt bruk i Norge og/eller Europa har vist at legemidlet er trygt og oppfyller kriteriene for reseptfrihet iht. den europeiske retningslinjen for reklassifisering: “A guideline on changing the classification for the supply of a medical product for human use”.

  I noen tilfeller kan spesielle risikominimeringstiltak for utlevering i apotek være nødvendig for å sikre riktig bruk etter at et virkestoff/legemiddel reklassifiseres fra C til CF/F. Slike tiltak kan f.eks. være:

  • at utlevering som reseptfritt legemiddel skal skje på visse vilkår, for eksempel utlevering under tilsyn av en farmasøyt

  • at pasienten skal motta ytterligere strukturert veiledning i tillegg til informasjonen som er tilgjengelig på pakningen og i pakningsvedlegget.

  Slike risikominimeringstiltak skal revurderes etter en viss periode, og kan omsøkes fjernet dersom det viser seg at det ikke lenger er nødvendig for å sikre riktig bruk uten resept. Andre risikominimeringstiltak er begrensninger av indikasjoner, pasientgrupper eller restriksjoner i styrke, dosering, legemiddelform og/eller pakningsstørrelse. Hvilke risikominimeringstiltak som er vedtatt for et legemiddel vil bli spesifisert i godkjenningen for hver MT.

  Bakgrunn

  Reseptstatus er et nasjonalt anliggende for legemidler godkjent i desentralisert prosedyre (DCP), gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og nasjonal prosedyre (NP). I disse tilfellene bestemmer DMP legemidlets innplassering i en reseptgruppe. Fastsettelse av reseptstatus er hjemlet i Forskrift om legemidler jf. direktiv 2001/83/EC. Reseptgruppen fastsettes blant annet på bakgrunn av legemidlets virkestoff, styrke, legemiddelform, pakningsstørrelse, indikasjon og dosering. For legemidler i sentral prosedyre (CP) er reseptstatus et europeisk anliggende og bestemmes felles av alle landene i EU/EØS.

  Legemidler som utleveres uten resept i Norge kan plasseres i reseptgruppe F (reseptfrie legemidler) eller CF (reseptpliktige legemidler, hvor enkelte pakninger, styrker, legemiddelformer m.v. er unntatt reseptplikt).

  Uttrykket OTC (Over The Counter) brukes gjerne om samtlige legemidler som utleveres uten resept.

  Oversikt over prosedyrene

  Ved søknad om OTC-status i nye MT-søknader skal MT-innehaver sjekke om det er publisert virkestoffrapport for virkestoffet/-ene.

  DMP utreder egnethet av legemidlet som CF/F ved følgende tilfeller:

  • Der det ikke foreligger en virkestoffrapport

  • Der det ikke er samsvar med en allerede eksisterende virkestoffrapport (inklusive nye pakningsstørrelser)

  • Det er et kombinasjonspreparat der det foreligger virkestoffrapport for de enkelte virkestoffene, men ikke for kombinasjonen

  Vanlig saksbehandlingstid for utredning av OTC-status ved søknad om ny MT har i utgangspunktet en total ramme på 90 dager ved DCP-prosedyre og 50 dager ved MRP-prosedyre. Ved spørsmål til MT-innehaver kan det iverksettes en clock-stop-periode på inntil 30 dager.

  For å kunne behandle søknader om endringer i reseptstatus fra C til CF/F, ber vi om at disse klassifiseres som type II C.I.z, disse endringssøknadene vil følge 90 dagers tidtabell. Endringer av risikominimeringstiltak kan senere søkes som C.I.4 eller C.I.11 iht. CMDh sin klassifiseringstabell. Ved søknad om ny indikasjon (i både SmPC og OTC-PIL), skal dette sendes som indikasjonsendring type II C.I.6.a. Det skal gå klart frem av søknadskjema og følgebrev at det dreier seg om en søknad om endring i reseptstatus og/eller endring av risikominimeringstiltak og/eller indikasjonsendring.

  MT-innehaver kan også søke om f.eks. utvidelse av en indikasjon eller ny pakningsstørrelse for legemidler som har MT og allerede er plassert i CF eller F. I praksis betyr det at vilkårene som er vedtatt ved førstegangs godkjenning av CF/F søkes endret.

  Regulatorisk og vitenskapelig veiledning (pre-submission)

  Det anbefales å be om regulatorisk og vitenskapelig veiledning dersom virkestoffet vil være den første reseptfrie i sin terapeutiske gruppe, spesielt dersom det foreslås vilkår for utleveringen som risikominimeringstiltak.

  I veiledningsmøter er det anledning til å diskutere både egnethet av legemidlet som CF/F, indikasjon, dosering, målgruppen og risikominimeringstiltak som opplæringsmateriell til apotekpersonalet/pasient og sjekklister som skal brukes ved utlevering (om nødvendig). MT-innehaver/søker bør på forhånd sette seg godt inn i sikkerhetsutfordringer knyttet til reseptfri bruk og tilgjengelige faglige retningslinjer og veiledere som for eksempel:

  • gjeldende nasjonale behandlingsretningslinjer

  • behandlingsanbefalinger og veiledere fra faglige organisasjoner og kompetansesentre (f.eks. Legevakthåndboken, Relis, Norsk legemiddelhåndbok, Den norske legeforeningen, Norsk barnelegeforeningen m.m.)

  • pasientorganisasjoner

  I tillegg bør søker/MT-innehaver innhente råd fra apotekbransjen dersom foreslåtte risikominimeringstiltak krever at apoteket gjennomfører en tilleggstjeneste ved utlevering.Søker skal sikre at søknaden inneholder relevant dokumentasjon og at foreslått risikominimeringsplan er tilpasset behovene.

  Veiledning kan søkes slik: Veiledning og råd

  Søknad

  Søknaden utformes i henhold til gjeldende regelverket og skal inneholde følgende deler:

  Klinisk sammendrag

  Sammendraget skal inkludere en kritisk analyse av legemidlets egnethet, misbrukspotensiale og sikkerhet ved egenbehandling for søkt OTC-indikasjon, pakningsstørrelse, styrke og legemiddelform. Sammendraget skal utformes i henhold til den europeiske retningslinjen “A guideline on changing the classification for the supply of a medical product for human use”. OTC-indikasjonen skal angi målgruppe og være lett forståelig for pasienten.

  Ved søknad om endringer i et tidligere vedtak om reseptfrihet (f.eks. utvidelse av OTC-status) er det tilstrekkelig at betydningen av endringen diskuteres.

  Virkestoffrapport

  For legemidler i nasjonale prosedyrer (NP, MRP/DCP) kan søknadsprosessen forenkles dersom det eksisterer en virkestoffrapport (publisert på www.dmp.no). Dersom MT-innehaver ønsker samme eller deler av samme indikasjon, dosering, pakningsstørrelse, legemiddelform og styrke som angitt i virkestoffrapporten er det ikke nødvendig med innsendelse av et klinisk sammendrag. Les mer om virkestoffrapporter.

  Dersom MT-innehaver ønsker en utvidet indikasjon, annen dosering, større pakning eller styrke eller annen legemiddelform enn det som er beskrevet i en virkestoffrapport, skal de delene som er utvidet diskuteres i et klinisk sammendrag. Søker skal i begrunnelsen vise at den utvidete indikasjon/dosering/pakningsstørrelse eller endret legemiddelform/styrke har positiv nytte og risiko-balanse for pasienten.

  RMP

  For preparater i NP skal en RMP utarbeides dersom preparatet ikke har RMP fra før av. Dersom det har RMP må denne oppdateres.

  For preparater i MRP/DCP søkes reseptfrihet eller endringer i OTC-status som en ren nasjonal endring etter MT. Nasjonale risikominimeringstiltak knyttet til utlevering av legemidlet skal beskrives i søknaden og behandles og godkjennes rent nasjonalt. Først etter den nasjonale godkjenningen av risikominimeringstiltak(ene) søkes en IA-notifikasjon av den felleseuropeiske RMP for å legge til en standardsetning om at nasjonale risikominimeringstiltak foreligger i enkelte medlemsland.

  Dersom det søkes om reseptfrihet ved søknad som en ny MT i DCP/MRP bør det allerede under prosedyren foreslås en standardsetning i den felleseuropeiske RMP dersom risikominimeringstiltak knyttet til utlevering anses som nødvendig i Norge. Detaljene av tiltakene beskrives, vurderes og godkjennes nasjonalt.

  Eksempler på risikominimeringstiltak knyttet til utlevering kan være:

  • Sjekkliste til bruk under samtale med pasient i apotek

  • Spørsmålsliste til bruk ved utlevering

  • Kompetansekrav for utlevering i apotek

  • Tidligere forskrivning

  Veiledere og standardiserte maler for slike tiltak vil publiseres fortløpende som vedlegg til denne retningslinjen.

  Produktinformasjon

  Norsk preparatomtale (SmPC), pakningsvedlegg (PIL) og mock-ups skal legges ved søknaden. Søker skal ta hensyn til virkestoffrapport for samme eller liknende virkestoff når produktinformasjonen utarbeides. Legemidler i reseptgruppe CF skal ha pakningsvedlegg (OTC-PIL) og mock-ups (OTC-mock-ups) for pakninger unntatt reseptplikt i tillegg til pakningsvedlegg og mock-ups for reseptpliktige pakninger (Rx-PIL, Rx-mock-ups) dersom disse markedsføres. I OTC-PIL skal kun reseptfrie indikasjoner og dosering beskrives.

  Lesbarhetstest

  Lesbarhetstest er et krav ved endring av reseptstatus jf. Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for human use. Søker skal sende inn full lesbarhetstest, alternativt en «bridging report» som bygger på tidligere utført lesbarhetstest, dersom dette begrunnes. For utfyllende informasjon se Consultation with target patient groups – meeting the requirements of article 59(3) without the need for a full user test – recommendations for bridging.

  Utredning hos DMP

  Ved søknad om reseptfrihet (med eller uten spesielle risikominimeringstiltak som er knyttet til utleveringen) utreder DMP egnethet av legemidlet som CF/F og om foreslåtte risikominimeringstiltak er nødvendig og/eller tilstrekkelig. DMP vil ved behov konsultere relevante aktører og/eller gjennomføre en høring for å avklare både faglige og praktiske konsekvenser av den omsøkte endringen. En høring skal ikke forsinke saksbehandlingen.

  Dersom det er nødvendig med risikominimeringstiltak knyttet til utlevering i apotek, skal følgende tilleggspunkter vurderes og avklares:

  • Kompetansekrav for utlevering i apotek

  • Hvordan skal opplæringen av apotekpersonalet skje?

  • Aksepteres fullmakt?

  • Kan et nettapotek ivareta risikominimeringstiltakene som er foreslått?

  • Bør det foreligge en tidligere forskrivning?

  • Sjekkliste eller spørsmålsliste?

  Vedtak

  I legemiddelsøk (www.dmp.no) og i Felleskatalogen vil fremgå hvilke legemidler og hvilke pakninger har fått godkjent reseptgruppe CF/ F.

  Godkjent(e) reseptfri(e) indikasjon(er), dosering, pakningsstørrelse(r), styrke(r) og eventuelle risikominimeringstiltak som er knyttet til utleveringen vil fremgå av både godkjenningsbrevet på preparatnivå og virkestoffrapport på virkestoffnivå. For alle virkestoff som kan utleveres uten resept utarbeider og publiserer DMP virkestoffrapporter. I begge dokumentene vil alle krav som er knyttet til tiltaket/tiltakene fremgå, som:

  • Hvem på apoteket kan utlevere og gjennomføre risikominimeringstiltaket (helsepersonell)

  • Gjennom hvilke kanaler opplæringen av apotekpersonalet skal skje

  • Om fullmakt aksepteres ved utlevering

  • Om et nettapotek kan utlevere og i så fall under hvilke forutsetninger

  • Om det bør foreligge en tidligere forskrivning og hvor denne informasjonen skal hentes fra

  • Sjekkliste/spørsmålsliste dersom dette er vedtatt

  Gjennom en fotnote som legges på varenummer i vareregister i FarmaPro vil apotekpersonalet informeres om det er knyttet vilkår til utlevering av et reseptfritt legemiddel. Avhengig av omfang av et godkjent risikominimeringstiltak vil denne fotnoten inneholde alt av nødvendig informasjon, eller en lenke til utfyllende informasjon som f.eks. opplæringsmateriell og sjekklister.

  Forpliktelser etter godkjenning

  Reseptfrie legemidler med spesielle risikominimeringstiltak knyttet til utlevering kan ikke selges utenom apotek (LUA) eller som vanlige reseptfrie legemidler i medisinutsalg. MT-innehaver er forpliktet til å distribuere godkjent opplæringsmateriale og sjekkliste iht. godkjenningen.

  DMP vil under godkjenningsprosessen påse at opplæringsmateriell og sjekklister er generiske og likelydende vedtak treffes for like legemidler.

  Apotekbransjen har ansvar for å sørge for at apotekpersonalet som skal gjennomføre risikominimeringstiltakene får opplæring, fortrinnsvis bør opplæringen tilpasses etablerte opplæringsstrukturer for å sikre en enhetlig og generisk opplæring uavhengig av produsent, apotekkjede og/eller region.

  DMP vil også kunne pålegge den enkelte MT-innehaver å utarbeide opplæringsmateriell (f.eks. e-læring) basert på godkjenningen. Som for annet opplæringsmateriell må dette godkjennes av DMP og så distribueres til apotek.

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk etter MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no