Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Import av apotektilvirkede legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Grossist må ha tillatelse fra DMP for å kunne importere apotekfremstilte legemidler (uten MT) direkte fra apotektilvirker.

Innhold på siden

  Apotekfremstilte legemidler er ment å dekke et pasientbehov som ikke ivaretas når legemidler med markedsføringstillatelse (MT) ikke er tilgjengelig på markedet. Apoteklovgivningen er et nasjonalt anliggende og regelverket er ikke harmonisert i EØS-området. Det innebærer at kravene som er satt til apotektilvirkning varierer fra land til land. Av beredskapsmessige hensyn er det i tillegg viktig for ethvert land å opprettholde nødvendig farmasøytisk kompetanse på dette området.

  Regelverk

  Apotek kan uten nærmere tillatelse importere legemidler fra godkjent grossist i EØS-området (forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av legemidler § 3-1 (tilvirkningsforskriften)). Forskriften gir derimot ikke apotek adgang til å importere legemidler fra apotek i utlandet.

  Grossist kan bare kjøpe legemidler fra produsenter med tilvirkertillatelse eller fra godkjente grossister eller importører (§ 12 i forskrift av 21. desember 1993 om grossistvirksomhet med legemidler (grossistforskriften)).

  Tilvirkertillatelse i denne sammenheng er tillatelse gitt med hjemmel i lov av 4. desember 1992 om legemidler m.v. § 12 jf. tilvirkningsforskriften § 2-5 (direktiv 2001/83/EC og 2001/82/EC), og ikke nasjonale tillatelser til apotektilvirkning gitt med hjemmel i lov av 2. juni 2000 om apotek.

  Dette innebærer at grossister ikke kan kjøpe og importere legemidler fra apotek.

  DMP kan gi unntak fra gjeldende bestemmelse i henhold til tilvirkningsforskriften § 3-1 og grossistforskriften § 12. Godkjent søknad om godkjenningsfritak fra DMP er ikke å anse som tillatelse til kjøp/import fra apotek utenfor Norge.

  Tillatelse til import direkte fra apotektilvirker

  Grossist må søke om tillatelse fra DMP for å kunne importere apotekfremstilte legemidler (uten MT) direkte fra apotektilvirker. DMP vil kun gi slik tillatelse/unntak dersom ikke tilsvarende produkt kan produseres i Norge. Søknad om slik import må inneholde:

  • Produktnavn, inkludert navn på virkestoff (API)

  • Begrunnelse for det medisinske behovet

  • Begrunnelse for, og dokumentasjon på, at preparatet ikke kan tilvirkes hos aktuelle norske apotektilvirkere

  • Dokumentasjon på tilvirker: Fullt navn og adresse, samt tillatelse til å tilvirke aktuelt preparat

  • Beskrivelse av distribusjonskjeden og dokumentasjon på eksportørUtleveringen fra apotek skal alltid være basert på en søknad om godkjenningsfritak i tilfeller der det gis tillatelse til import/kjøp av apotekfremstilte legemidler fra apotek i andre land.

  Kontakt oss

  Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  22 89 77 00

  apotek@dmp.no