Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rapportering for kliniske studier under gammelt regelverk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Bivirkningsrapportering

  Definisjoner

  • Adverse event (AE)

   Enhver uønsket medisinsk hendelse som inntreffer hos en forsøksperson som har fått et legemiddel, men som ikke nødvendigvis har en årsakssammenheng med den aktuelle behandlingen.

  • Serious Adverse Event (SAE)

   Enhver uønsket medisinsk hendelse som, uavhengig av dose, medfører til sykehusinnleggelse eller forlengelse av sykehusinnleggelse, forårsaker permanent eller betydelig invaliditet eller funksjonsnedsettelse, forårsaker medfødt anomali eller misdannelse, er livstruende eller fører til døden.

  • Suspected Unexpected Serious Adverse reaction (SUSAR)

   Enhver uønsket hendelse som inntreffer hos en forsøksperson, som av sponsoren og/eller utreder vurderes som uventet, alvorlig og sannsynligvis er relatert til utprøvingsmedisinen.

  DMP følger Detailed Guidance on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction reports araising from clinical trials on medicinal products for human use (CT-3)

  SUSARs som oppstår under utprøving skal meldes som enkeltrapporter (rapporter for hver pasient). Som hovedregel skal SUSAR være avblindet. Sponsor skal også rapportere SUSARs for sammenligningspreprat og placebo.

  SUSARs skal rapporteres via EudraVigilance (EVCTM) systemet. Dette gjelder både for studier som er godkjent i henhold til direktiv 2001/20/EC eller forordning 536/2014.

  DMP aksepterer ikke innlevering av SUSAR meldinger via CIOMS-skjema.

  Frister for innrapportering av SUSAR

  • Ved fatale eller livstruende uventede alvorlige medisinske hendelser: Umiddelbart og ikke senere enn 7 dager etter hendelsen

  • Oppfølgingsrapport med mer detaljert informasjon skal sendes innen 8 dager deretter

  • Ved ikke fatale, eller livstruende, uventet alvorlig medisinsk hendelse: Rapporteres innen 15 dager

  • Dersom en alvorlig medisinsk hendelse i utgangspunktet anses som ikke fatal eller livstruende, men viser seg å være det: Hendelsen skal meldes inn så raskt som mulig, senest 7 dager etter at sponsor mottar informasjon om at hendelsen var fatal eller livstruende.

  Vi anbefaler at sponsor også informerer produsenten som har markedsføringstillatelse for sammenligningspreparatet i de tilfeller en SUSAR for sammenligningspreparatet rapporteres.

  Sponsor skal informere alle utprøvere for det aktuelle utprøvingspreparatet om mistenkte bivirkninger som er alvorlige og uventede.

  Årsrapportering (Annual Safety Report)

  Årsrapporter / Drug Safety Update Reports (DSUR) utformes i samsvar med

  ICH guideline E2F - Note for guidance on development safety update reports. DSUR som er beskrives i E2F er ikke tilpasset ikke-kommersielle studier/sponsorer, og disse kan derfor velge å bruke DMPs sin rapportmal.

  Årsrapportskjema for ikke-kommersielle studier (Word, 117 KB)

  Årsrapport skal innsendes senest 60 dager etter årsdagen for godkjenningsdato for den kliniske studien. I overgangsperioden fra EU Direktiv 2001/20 til Forordning (EU) 536/2014 skal årsrapporten kun sendes inn i CTIS, i de tilfeller der et legemiddel brukes i kliniske studier godkjent under begge regelverkene.

  Rapportering av alvorlige overtredelser og avvik (Serious Breach)

  Avvik fra studieprotokollen, GCP og andre forskrifter forekommer noen ganger i kliniske studier. De fleste av disse tilfellene er mindre avvik som ikke påvirker forsøkspersoners integritet eller sikkerhet, eller den vitenskapelige verdien av studien. Denne typen mindre avvik trengs ikke varsles til Direktoratet for medisinske produkter. Derimot må slike hendelser dokumenteres i studiedokumentasjonen til utprøver og sponsor og passende tiltak skal iverksettes. I tillegg skal det tas hensyn til disse avvikene i sluttrapporten for studien.

  Kun overtredelser og avvik som har innvirkning på eller sannsynligvis vil skade norske forsøkspersoner, eller den vitenskapelige verdien av studien på en vesentlig måte, skal rapporteres til DMP. Rapporteringen skal beskrive hendelsen og påfølgende handlinger og sendes så snart som mulig til post@dmp.no

  Det er sponsorens ansvar å vurdere konsekvensene av eventuelle overtredelser og avvik, og dermed også avgjøre om DMP skal informeres.

  Varsel om sikkerhetstiltak (Urgent Safety Measure)

  Dersom en uforutsett hendelse med sannsynlighet vil påvirke nytte/risikoforholdet i en klinisk studie, må sponsor og ansvarlig utprøver treffe passende sikkerhetstiltak for å beskytte forsøkspersonene. Sikkerhetstiltak kan iverksettes uten forhåndsgodkjenning.

  Direktoratet for medisinske produkter skal i etterkant varsles om hendelsen og om hvilke tiltak (Urgent Safety Measure) som er iverksatt. Varslingen må skje så snart som mulig etter at sponsor er gjort kjent med hendelsen. Varslingen sendes til post@dmp.no

  Rapportering etter at studien er avsluttet (End of Trial)

  Når studien er avsluttet i Norge skal det sendes inn en sluttmelding til DMP (jf forskriftens § 8-5). Sluttmeldingsskjema "Declaration of the End of Trial Form" finner du her: Eudralex, Volum 10 under "Chapter I - Application and application form". Når studien er avsluttet i alle deltagende land skal det sendes inn en sluttmelding til DMP på samme skjema som nevnt over. Dersom studien kun går i Norge skal nasjonal og global sluttdato oppgis med samme dato i sluttmeldingsskjema.

  Frist for disse innsendelsene av sluttmelding er 90 dager fra avsluttet studie. Dersom studien ikke starter i Norge, skal DMP ha beskjed om dette.

  Sluttrapport i henhold til forskriftens § 8-5

  Studieresultatene må legges inn i EudraCT-databasen så snart som mulig, senest 1 år etter studien er avsluttet (End of Trial). Dataene vil da publiseres på www.clinicaltrialsregister.eu

  Veiledning for innsendelse og publisering av resultater av kliniske studier finnes i kapittel V på EU‍-‍kommisjonens nettside. I samme kapittel finnes det også en teknisk veiledning.

  Veiledning til hvordan en sluttrapport skal utformes og hva den skal inneholde, finner du i ICH E3 Structure and content of clinical study reports - Scientific guideline

  Innsending

  Søknader og notifikasjoner sendes på e-post til post@dmp.no