Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Sanksjonsmuligheter - ulovlig reklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP fører tilsyn med at reklame og medisinske påstander til medisinsk utstyr er riktige og sannferdige. Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.

Slik følger DMP opp ulovlig reklame:

 1. Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.

 2. Avhengig av alvorlighetsgrad

  • påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen

  • eller forhåndsvarsler et vedtak om ulovlig reklame og eventuelt tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr

 3. Mottager får en frist til å svare på varselet.

 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som kan innebære at det ilegges tvangsmulkt eller et overtredelsesgebyr. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager og departementets avgjørelse er endelig.

 5. Vi gir veiledning ved behov under prosessen.

Overtredelsesgebyr

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan DMP ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per juni 2023 utgjør dette 237 240 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2023 utgjør dette 1 779 300 kroner) for virksomheter.

Når vi vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • reklamen kan true folkehelse og samfunn

 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst

 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd

 • reklamen retter seg mot barn og unge

Se retningslinjer for overtredelsesgebyr

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåking

22 89 77 00

tilsynmedisinskutstyr@dmp.no