Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oppbevarings- og transportbetingelser inkludert merking

Publisert:

Endringer

For farmasøytiske spesialpreparater fastsettes egnede oppbevarings- og transportbetingelser ut fra vurdering av holdbarhetsstudier utført på legemidlet. Merking innebærer et eller flere av begrepene i listen under.

For preparater tilberedt i apotek, fastsettes egnede oppbevaringsbetingelser på grunnlag av faglig vurdering av preparatets sammensetning og egenskaper. Dette gjelder også der apoteket har tilsetningsservice og produsentens godkjente preparatomtale ligger til grunn. Legemidlet skal være tilstrekkelig merket til å sikre riktig oppbevaring og transport.

European Medicines Agency, EMA, har bygget opp Referentials Management Services (RMS) for ulike kodeverk tilpasset ISO-standarder for Identification of Medicinal Products, IDMP. Dette erstatter the European Union Telematics Controlled Terms (EUTCT) system for kodeverk.

I NLS versjon 2024.0 er kodeverk for «Special Precaution for Storage» fra RMS angitt i listen nedenfor. Oppbevaring RMS/SPOR 

Begreper hentet fra EMA som kan benyttes ved merking

Norsk begrep

English term

Oppbevares ved høyst 25°C*

Do not store above 25°C 
Store below 25°C

Oppbevares ved høyst 30°C*

Do not store above 30°C

Store below 30°C

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C)

Store in a refrigerator (2°C – 8°C)

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2°C – 8°C)

Store and transport refrigerated (2°C – 8°C)

Oppbevares i fryser

Store in a freezer

Oppbevares og transporteres nedfrosset

Store and transport frozen

Skal ikke kjøles ned eller fryses

Do not refrigerate or freeze

Skal ikke kjøles ned

Do not refrigerate

Skal ikke fryses

Do not freeze

Oppbevares i originalpakning

Store in the original package

Hold beholderen tett lukket**
for å beskytte mot lys
for å beskytte mot fuktighet

Keep the container tightly closed **
in order to protect from light
in order to protect from moisture

Oppbevar beholderen i ytteremballasje

Keep the container in the outer carton

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser

This medicinal product does not require any special storage conditions

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur

This medicinal product does not require any special temperature storage conditions

Beskyttes mot frost

Protect from frost

Oppbevares i originalemballasje**
for å beskytte mot lys
for å beskytte mot fuktighet

Store in the original container **
in order to protect from light
in order to protect from moisture

Beskyttes mot lys

Protect from light

Oppbevares tørt

Store in a dry place

Beskyttes mot direkte sollys

Protect from direct sunlight

Dette veterinærlegemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser

This veterinary medicinal product does not require any special storage conditions

Dette veterinærlegemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur

This veterinary medicinal product does not require any special temperature storage conditions

Oppbevar depotplasteret i doseposen fram til bruk

Keep the transdermal patch in the sachet until use

Oppbevares under -140°C i gassfase av flytende nitrogen

Store at temperatures below -140°C in the vapour phase of liquid nitrogen

Skal ikke utsettes for ekstrem varme

Do not expose to extreme heat

* Norsk oversettelse dekker to ulike engelske begreper.

** Disse termene kan brukes sammen med én eller begge undertermene

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no