Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2021

Publisert:

Endringer

I 2021 mottok DMP over 53 000 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Sett bort fra bivirkningsmeldinger der det kun er meldt for koronavaksiner mottok DMP 4 878 bivirkningsmeldinger i 2021, hvorav 1 483 er alvorlige.

Les hele årsrapporten

Ekskludering av koronavaksinemeldinger

Årsrapport for bivirkninger 2021 omfatter ikke bivirkningsmeldinger der det kun er koronavaksine som mistenkes som årsak til de meldte bivirkningene. Koronavaksinemeldingene er utelatt fordi det høye antallet koronavaksinemeldinger maskerer trender og statistikk for andre legemidler. Det ville også vært vanskelig å sammenligne tallene for 2021 med tidligere år. Meldinger der både koronavaksine og annet legemiddel mistenkes som årsak til bivirkning i samme bivirkningsmelding er tatt med i årsrapporten. Informasjon om meldte bivirkninger for koronavaksiner er oppsumert i egne rapporter, se Bivirkningsrapporter for koronavaksiner.

Færre meldinger fra leger

Antallet bivirkningsmeldinger meldt fra leger har totalt sett gått ned i 2021. Det er en markant nedgang i meldinger fra leger mottatt via legemiddelindustrien. En av årsakene kan være oppfordring til helsepersonell om å melde direkte til myndighetene via melde.no. Koronapandemien kan også ha påvirket antall bivirkningsmeldinger meldt for andre legemidler. Antall bivirkningsmeldinger mottatt direkte fra leger til myndighetene har ligget stabilt de siste fem årene.

Meldinger om dødsfall

DMP mottok 106 meldinger om dødsfall i 2021. Andelen av meldingene med dødsfall som mistenkt bivirkning i er 2,2 %. Dette er omtrent samme andel som i 2020. Som tidligere var det legemidler som virker på blod og bloddannende organer (ATC-gruppe B) som mistenkes å ha bidratt til flest dødsfall med 39 % av meldte dødsfall. De fleste av disse dødsfallene er knyttet til behandling med alteplase (legemiddel som brukes for å løse opp blodpropper) og de blodfortynnende legemidlene warfarin og apiksaban. Kreftlegemidler og legemidler som påvirker immunsystemet (ATC-gruppe L) mistenkes som årsak til 28 % av dødsfallene. Legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) mistenkes å være forbundet med 15 % av dødsfallene.

Legemiddelgruppe Andel av meldte dødsfall
Antitrombotiske og antikoagulerende legemidler (ATC-gruppe B) 39 %
Kreftlegemidler og midler som virker på immunsystemet (ATC-gruppe L) 28 %
Legemidler som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) 15 %

Melde bivirkninger

Både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger i forbindelse med legemiddelbruk til DMP. Mistanke om at et legemiddel har gitt en bivirkning, er tilstrekkelig for å melde. Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

  • dødelige eller livstruende bivirkninger
  • bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger eller
  • uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Viktig å melde

Bivirkningsmeldeordningen er et viktig verktøy i overvåkingen av legemidler. Meldingene fra helsepersonell og privatpersoner gir oss signaler om hendelser vi bør undersøke nærmere. Det er usikkert hvor stor andel av hendelsene som meldes, og en melding innebærer ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng. Antall meldinger rapportert til DMP kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller hvor mange bivirkninger eet legemiddel kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom legemidler. Det er uansett viktig å melde, særlig ved mistanke om de tre punktene over.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no