Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Inspeksjon av kliniske studier

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Hensikten med en inspeksjon er å påse at pasientenes rettigheter, sikkerhet og velvære er ivaretatt samt at datakvaliteten er god.

Innhold på siden

  Valg av studier til inspeksjon

  De fleste inspeksjoner er rutineinspeksjoner. Inspeksjonsobjekter velges ut fra en risikobasert tilnærming. Det kan utføres inspeksjoner av:

  •  pågående og avsluttede studier
  • studier i alle de 4 fasene
  • studier der et legemiddelfirma er sponsor eller studier initiert i det akademiske miljø
  • studier som vil inngå i en søknad om markedsføringstillatelse og av de som ikke vil gjøre det

  Inspeksjon kan foregå hos hovedutprøver, sponsor, CRO, på laboratorium, apotek og eventuelt hos andre aktører som er involvert i kliniske utprøvinger. En inspeksjon kan også være temabasert og konsentrere seg om for eksempel bivirkningsrapportering og elektroniske systemer.

  Varsel om inspeksjon

  Inspeksjoner vil vanligvis varsles 2-4 uker i forveien. Varsel sendes som brev eller i e-post. Det bes om en del dokumentasjon som skal sendes inn påforhånd, f.eks. liste over skriftlig prosedyrer, liste over delegering avoppgaver, liste over hva som regnes som kildedata, oversikt over gjeldendepasientinformasjoner, gjeldende registreringsskjema (CRF) og oversikt overantall pasienter.

  Gjennomføring

  Som oftest gjennomføres en inspeksjon hos sponsor i løpet av 1-2 dager, og begynner med intervju av hovedansvarlig for studien hos sponsor og andre som har vært delaktig i studien, f.eks. monitor. Deretter gjennomgås dokumentasjonen for å sikre at de essensielle dokumentene i henhold til EMA/CHMP/ICH/135/1995 Note for Guidance on Good Clinical Practice (E6, R2) er på plass og at myndighetskrav er fulgt. Der hvor det er aktuelt vil det bli sjekket at eventuell tilvirkning skjer i henhold til nødvendig tilvirkertillatelse. Dersom legemidler er innført/importert fra utlandet, blir det avklart hvorvidt den ansvarlige har nødvendige tillatelse til virksomheten. Eventuelt legemiddellager og arkiv inspiseres også.

  Ved et avslutningsmøte blir alle funn presentert. Ved behov blir detaljer diskutert for å få forståelse for hvorfor situasjonen har oppstått og for å få oppklart eventuelle misforståelser. Funnene danner så grunnlaget for en observasjonsliste som undertegnes av en representant for sponsor og inspektørene.

  Inspeksjon hos hovedutprøvere går som oftest over 2-3 dager med intervju, dokumentasjonsgjennomgang og inspeksjon av fasiliteter. Vi ønsker ikke å skape for store inngrep i det daglige virke på utprøvingsstedet og prøver å tilpasse oss mest mulig. Det er imidlertid ønskelig med en samtale med hovedutprøver så tidlig så mulig for å få en god forståelse av utprøvingen og dens særegenheter. Hos hovedutprøver foretas det kildeverifisering og det er viktig at kildene foreligger i form av pasientjournaler, laboratoriesvar, bilder eller annet som utgjør kildedokumentasjon. Vi ber om at monitor er tilstede/tilgjengelig under inspeksjonen. Ved et avslutningsmøte blir alle funn presentert og diskutert, tilvarende som hos sponsor. En observasjonsliste blir undertegnet av hovedutprøver og inspektørene.

  Rapport fra inspeksjonen

  Innen 30 dager etter siste inspeksjonsdag vil de inspiserte parter motta en rapport der funnene beskrives og klassifiseres som enten avvik eller anbefalinger. Alle avvik har en referanse til relevant lovverk og graderes som enten kritiske, store eller andre avvik. De inspiserte parter besvarer rapporten ved å sende inn en plan for korrigerende tiltak. For hvert avvik i rapporten skal det angis hva som planlegges gjort og hvilken frist som foreslås for gjennomføring av tiltakene. Når tiltak faktisk er implementert, skal det sendes inn dokumentasjon som bekrefter gjennomføring. Når alle avvik er lukket, avsluttes inspeksjonen.

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  tilsyn@dmp.no