Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Covid-19: Manglende effekt av hydroksyklorokin

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

To store studier (Recovery og Solidarity) som har testet hydroksyklorokin-behandling på sykehusinnlagte covid-19 pasienter har stoppet utprøving av legemiddelet. De viser at behandlingen ikke har hatt effekt.

Flere studier begynner nå å publisere resultater fra utprøving av hydroksyklorokin til bruk mot covid-19. Det er de store, randomiserte studiene som vil gi oss de beste svarene rundt forventet nytte og risiko ved bruk av legemiddelet. Så langt har studieresultater ikke vist at hydroksyklorokin er nyttig å bruke, verken til behandling eller forebygging av covid-19.

Stor britisk studie har ikke vist effekt

Recovery-studien

er en britisk randomisert klinisk studie, som tester flere potensielt effektive legemidler mot covid-19. Studien har så langt inkludert mer enn 11 000 pasienter fra 175 sykehus i Storbritannia. Totalt 1542 pasienter har fått behandling med hydroksyklorokin - de er sammenliknet med 3132 kontrollpasienter som kun har fått standardbehandling alene. Man ser ingen forskjell i dødelighet eller varighet av sykehusinnleggelse mellom pasienter som fikk standardbehandling og pasienter som fikk hydroksyklorokin. Fullstendige data fra studien forventes publisert innen kort tid.

Hydroksyklorokin i Norge: Solidarity-studien

I Norge har ca 80 sykehusinnlagte covid-19 pasienter fått behandling med hydroksyklorokin i to randomiserte studier, der den ene er

WHOs globale Solidarity-studie

. Studieledelsen i Solidarity-studien globalt har sett samme tendens i sine data som i Recovery-studien, nemlig manglende effekt av hydroksyklorokin hos covid-19 pasienter innlagt på sykehus. Derfor blir videre bruk av legemiddelet nå stoppet i studien, også ved norske sykehus som deltar. Studien fortsetter imidlertid å prøve ut andre legemidler, som remdesivir.

Totalt har Solidarity-studien ca. 5000 deltagere fra 21 land (per 24.06.20). Hydroksyklorokin-dataene fra studien vil nå bli analysert. Når også resultatene fra denne randomiserte studien foreligger, vil det kunne gi oss en endelig konklusjon på nytte eller manglende nytte av hydroksyklorokin.

Foreløpig ikke vist effekt ved forebyggende bruk

En randomisert, placebokontrollert studie har utforsket forebyggende bruk av hydroksyklorokin hos personer eksponert for covid-19 smitte. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet

New England Journal of Medicine

. Det var ingen forskjell i forekomst av ny smitte mellom de som fikk hydroksyklorokin og de som fikk placebo. Det er flere pågående studier globalt som prøver ut effekten av forebyggende hydroksyklorokin hos utsatte grupper, som helsepersonell.