Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - gjennomføring av forordninger om EU-referanselaboratorier og IVD-utstyr i klasse D

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender på høring utkast til endringer i forskrift 9. mai nr. 1476 om medisinsk utstyr for å implementere forordning (EU) 2021/2078 om EUDAMED.

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring utkast til endringer i forskrift 9. mai 2021 nr. 1476 om medisinsk utstyr. Høringen omhandler gjennomføring av følgende forordninger:

  • Forordning (EU) 2022/944 om oppgaver og kriterier for EU-referanselaboratorier på området in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

  • Forordning (EU) 2022/945 om avgifter som kan pålegges av EUs referanselaboratorier på området in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

  • Forordning (EU) 2022/1107 om felles spesifikasjoner for visse medisinske utstyr til in vitro-diagnostikk i klasse D.

De ovennevnte er planlagt tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXX.

Høringen behandler også Legemiddelverkets forslag til oppheving av enkelte overgangsregler i forskrift om medisinsk utstyr for å unngå dobbeltregulering.

Høringsfristen er satt til 27. januar 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 22/23368.

Høringssvar kan sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no eller pr. post.

Høringsdokumenter:

Høringsnotat

Høringsbrev

Utkast til endringer i forskrift om medisinsk utstyr 

Høringsliste

Høringssvar:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Forsvarsdepartementet (ingen merknader) 

Justis- og beredskapsdepartementet (ingen merknader)

Norges Optikerforbund

Samferdselsdepartementet (ingen merknader)

Se flere nyheter

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no