Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

▼Paxlovid brukt samtidig med immundempende legemidler kan gi livstruende bivirkninger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Oppdatert tekst om kontraindikasjoner under råd
  • : Råd til helsepersonell er omarbeidet. Det presiseres at meldte alvorlige bivirkninger er i Europa og ikke Norge.

Paxlovid brukt samtidig med enkelte immundempende legemidler kan gi livstruende bivirkninger. Samtidig bruk skal kun vurderes dersom overvåking av serumkonsentrasjonen av immundempende legemidler er mulig.

▼Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) brukes til behandling av covid-19 hos voksne som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Paxlovid er en sterk hemmer av enzymet CYP3A, som bryter ned legemidler.

I Europa er det rapportert om alvorlige bivirkninger, enkelte med dødelig utfall, som følge av interaksjoner med immundempende legemidler med smalt terapeutisk vindu som kalsineurinhemmere og mTOR-hemmere.

Råd til helsepersonell

  • Den potensielle nytten av behandlingen med Paxlovid bør veies nøye opp mot risikoen for alvorlige interaksjoner.
  • Behandling med Paxlovid hos pasienter som bruker immundempende legemidler bør kun skje etter en tverrfaglig vurdering, for eksempel med behandlende lege, spesialister i immunsuppressiv behandling og/eller spesialister i klinisk farmakologi.
  • Samtidig bruk med immundempende legemidler skal kun vurderes dersom nøye og regelmessig overvåking av serumkonsentrasjonen er mulig. 

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no