Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Delestreken på Neofordex 40 mg tabletter er fjernet og tabletten skal ikke lenger deles

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Neofordex (deksametason) 40 mg tabletter kan av stabilitetshensyn ikke lenger deles i to. Det er risiko for redusert stabilitet (følsomhet for fuktighet) og dermed redusert effekt dersom tabletten ikke blir brukt omgående.

Neofordex er indisert hos voksne for behandling av symptomatisk multippelt myelom i kombinasjon med andre medisiner.

Den vanlige doseringen for deksametason er 40 mg en gang daglig. For eldre og/eller svake pasienter, eller hvor behandlingsregimet krever det, kan den daglige dosen med deksametason reduseres til 20 mg. Når behandlingen med deksametason avsluttes, skal dosen trappes ned gradvis til den avsluttes helt.

Neofordex tabletter skal kun gis som 40 mg tabletter. For pasienter hvor en lavere dose er nødvendig, må et annet deksametason-preparat forskrives.

Råd til leger og helsepersonell

  • Hos pasienter hvor deksametason-dosen må reduseres til 20 mg, skal behandlende lege forskrive et annet preparat enn Neofordex.

Råd til pasienter

  • Neofordex 40 mg tabletter skal ikke deles.

  • Det er viktig at tablettene oppbevares i originalemballasje frem til administrering.

I en overgangsperiode fra mai til oktober 2023 vil Neofordex 40 mg tabletter både med og uten delestrek være tilgjengelig på markedet.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til onkologer og hematologer.

Kontakt oss

Vibeke Tytlandsvik

Enhet: Riktig legemiddelbruk

40435306

Vibeke.Tytlandsvik@dmp.no