Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Dette gjorde Legemiddelverket i 2023

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til setning om talet på tilsyn i 2023.

Årsrapporten for 2023 er den siste for Statens legemiddelverk. Etter 50 år som Statens legemiddelkontroll og så Statens legemiddelverk, vart vi frå 1. januar 2024 Direktoratet for medisinske produkt (DMP).

I årsrapporten trekk vi  mellom anna fram arbeidet med å førebu overgangen til nytt direktorat. Å slå saman fagmiljøa for metodevurdering av legemiddel og medisinsk utstyr i FHI og Legemiddelverket kravde mykje av merksemda vår. Vi er likevel overtydde om at eit samla fagmiljø og et heilskapleg ansvar vil vere bra for leveransane våre.

Fleire leveransar til Nye metodar

Vi jobbar innanfor stramme rammer, både når det gjeld økonomi og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det siste er særleg relevant for metodevurdering av legemiddel. På dette området har vi effektivisert arbeidsprosessane våre og betra ressursstyringa i utgreiingsarbeidet vårt. Aldri før har vi hatt så mange leveransar til Nye metodar. Det vil seie at vi har fullført saker som har lege i kø i en lengre tid. Det er forklaringa på auka gjennomsnittleg sakshandsamingstid, peikar vi på i årsrapporten.

Heilskapleg beredskapsrolle

Hausten 2023 la regjeringa fram den nye stortingsmeldinga om helseberedskap. Her blei det lagt opp til at DMP får eit heilskapleg ansvar for forsyningstryggleik og beredskap når det gjeld medisinske produkt. Derfor må vi styrke kompetansen og kapasiteten vår på dette feltet i tida som kjem.

Brukte mye tid på rettleiing

Vi brukte mye ressursar på å rettleie ulike aktørar i 2023. Det var spesielt knytt til 
nytt regelverk for kliniske studiar for legemiddel til menneske og nye regelverk for medisinsk utstyr. Vi gjennomførte ein serie webinar om regelverket for medisinsk utstyr. Dette var ein effektiv kanal for å nå ut til målgruppene og blei tatt godt imot i bransjen. 

Internasjonalt sekretariat

På mange saksfelt bidrar vi i det europeiske nettverket. Derfor etablerte vi i 2023 eit internasjonalt sekretariat som skal legge til rette for at bidraga våre i det europeiske samarbeidet blir effektivisert og meir samordna.

På slutten av året lanserte vi  nye nettsider, som mellom anna gjer det lettare å ha meir informasjon på engelsk. Ved nyttår innførte vi ny visuell profil for det nye direktoratet. Både på nett og i andre kanalar.

Sjå årsrapporten

Nokre utvalde tal fra året som gjekk:

 • Vi hadde 359 tilsette og eit budsjett på 476 millionar kroner.
 • Vi leverte 90 metodevurderingar og  andre avgjerdsgrunnlag til Nye metodar, og fatta 86 refusjonsvedtak.
 • Det vart gjort 864 vedtak om maksimalpris på legemiddel og 257 vedtak om trinnpris.
 • Vi ga 370 nye marknadsføringsløyve for legemiddel i Noreg.
 • Det vart gjennomført 121 tilsyn med aktørar i forsyningskjeda for legemiddel, ein auke på 21 prosent frå 2022.
 • Det vart gitt 336 verksemdsløyve til apotek, grossistar og andre aktørar i forsyningskjeda.
 • Vi ga rettleiing om utvikling og marknadsovervaking av medisinsk utstyr 511 gongar.
 • Vi tok imot 2 349 meldingar om uønskte hendingar med medisinsk utstyr som gjeld Noreg.
 • Vi tok imot 6 569 meldingar om mistenkte biverknader av legemiddel, og sakshandsama 14 791 meldingar. Talet på handsama meldingar var høgare enn talet på mottekne meldingar fordi det framleis var ein kø av lite alvorlege meldingar frå 2022.
 • Det kom 1403 meldingar om forsyningsproblem med legemiddel. Firma må melde om forsyningsproblem per pakning. Det vil seie at eitt legemiddel kan ha fleire meldingar på ulike styrkar og pakningsstørrelsar. Ei melding om forsyningsproblem vil ikkje alltid seie at pasienten blir direkte berørt. I 131 tilfelle tilrådde vi at legar vurderte anna behandling. 
 • Laboratoriet vårt testa 123 produksjonsparti av åtte ulike vaksinar.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no