Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Forholdsregler ved bruk av lystgass til pasienter som er smittet med covid-19

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er risiko for at helsepersonell og andre pasienter eksponeres for med SARS-CoV-2- virus dersom pasienter med covid-19 behandles med lystgass eller lystgass/oksygen-blandinger.

Helsepersonell og andre pasienter/besøkende kan eksponeres for viruset som blir pustet ut i pasientens nærmiljø ved bruk av det medisinske utstyret som brukes til å administrere lystgass eller lystgass/oksygen-blandinger.

Råd til helsepersonell

Helsepersonell som er i kontakt med et bekreftet tilfelle eller et mistenkt tilfelle av covid-19, bør bruke personlig verneutstyr i henhold til veilederen fra Folkehelseinstituttet.

I tillegg til bruk av personlig verneutstyr skal det tas produktspesifikke forholdsregler, og produsentens bruksanvisning må alltid følges.

  • Bruk av et filter (for eksempel engangs 0,22 mikrometer (μm)) kan bidra til å redusere mengden viruspartikler som blir pustet ut i nærmiljøet eller på overflater, avhengig av utformingen av leveringssystemet.

  • Nøyaktig plassering av filteret avhenger av den spesifikke konfigurasjonen av leveringssystemet. For å redusere mengden viruspartikler som blir pustet ut til omgivelsene, må det installeres filtre i systemets ekspirasjonsslange. Pasienter kan beskyttes ved å installere filteret på apparatets tilkobling for det inspiratoriske slangeløpet.

  • Riktig gassavfallshåndtering med næravsug bør være på plass. Det er å anbefale for å hindre forurensning i lufta med lystgass. Systemet for næravsug bør ha filter/rensesystem, slik at ikke det blir spredning av virus der systemet slipper ut luft.

  • Helsepersonell bør påminnes om at N2O-leveringssett til engangsbruk skal kastes på riktig måte (#) etter hver bruk og ikke bør brukes om igjen.

  • Gjenbrukbart medisinsk utstyr kan fungere som potensielle kilder til overføring av covid-19. Den gjenbrukbare delen av et N2O-leveringssystem eller -sett bør desinfiseres etter hver bruk, og engangsdeler av leveringssystemet, for eksempel filtre og masker, må kastes på riktig måte (#).

  • I tilfeller av medisinsk utstyr som kan gjenbrukes et begrenset antall ganger skal produsentens anbefalte antall følges. Forsiktighet bør utvises for å ikke overskride det anbefalte antallet, og helsepersonell minnes om å telle hvor mange ganger utstyret har blitt brukt.

  • På grunn av vanskeligheten med å rengjøre og dekontaminere ventiler som brukes i Åndedrettsstyrt ventilmekanisme-systemet for behandling med lystgass, anbefales ikke bruk av slikt utstyr i forbindelse med covid-19-pandemien. Hvis helsetjenesten imidlertid må fortsette å bruke slike systemer anbefales det å montere et 0,22 mikrometer filter for å redusere mengden luftbårne viruspartikler.

  • Bruk av lystgass eller lystgass/oksygen(N2O/O2)-blandinger i leveringssystemer som ikke kan brukes med et filter (f.eks. et N2O neseleveringssystem som brukes til bevisst sedasjon under tannbehandling) og hvor gassene som blir pustet ut frigjøres ufiltrert til nærmiljøet, anbefales ikke i forbindelse med covid-19-pandemien.

(#): Kastes på en riktig måte i smittefarlig medisinsk avfall som bestemt av helsetjenesten.

Se «Kjære helsepersonell-brev» for produktspesifikke forhåndsregler eller ta kontakt med produsenten av utstyret.