Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - forslag til endring av forskrift om legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring forslag til endret forskrift 9. september 2022 nr. 1573 om legemidler til dyr.

EU har vedtatt forordning (EU) 2022/839 om overgangsbestemmelser vedrørende emballering og merking av legemidler til dyr og forordning (EU) 2022/1255 om antimikrobielle stoffer som ikke skal brukes til dyr. I denne høringen foreslås disse tatt inn i forskrift om legemidler til dyr §§ 1-9 og 1-10.

Bakgrunnen for høringen er gjennomføringen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr, i legemiddelloven § 2 b. Forordningen regulerer blant annet søknad om og utstedelse av markedsføringstillatelse, endring av markedsføringstillatelse, tilvirkning, import, eksport, grossistvirksomhet, dyrehelsepersonells bruk av legemidler og legemiddel¬overvåking.

Forordningen gir videre regler om godkjenning og gjennomføring av klinisk utprøving av legemidler til dyr, reklame for legemidler til dyr, og om en rekke felles EU-databaser som skal inneholde informasjon om legemidler til dyr.

Forordningen gir også hjemmel for å gi opptil 25 gjennomføringsrettsakter. Så langt er åtte gjennomføringsrettsakter inntatt i forskrift om legemidler til dyr, jf. §§ 1-1 til 1-8.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev

Høringsnotat

 

Forslag til forskriftsendringer

 

Høringsinstanser

Lenker til gjennomføringsrettsaktene (dansk versjon):

  1. Forordning (EU) 2022/839 om overgangsbestemmelser vedrørende emballering og merking av legemidler til dyr

  2. Forordning (EU) 2022/1255 om liste over antimikrobielle stoffer eller grupper av antimikrobielle stoffer som ikke skal brukes til dyr

Høringsfrist:

Høringsfrist er 23. februar 2023.

Høringssvar merkes med referansenummeret 22/27036 og sendes til post@legemiddelverket.no.

Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og kan bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Relevant regelverk:

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven)

Forskrift om legemidler til dyr

Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr (dansk versjon)

Se flere nyheter