Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/2078 om EUDAMED

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender på høring utkast til endringer i forskrift 9. mai nr. 1476 om medisinsk utstyr for å implementere forordning (EU) 2021/2078 om EUDAMED.

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring utkast til endring i forskrift 9. mai 2021 nummer 1476 om medisinsk utstyr. Høringen omhandler gjennomføring av forordning (EU) 2021/2078 som fastsetter regler for anvendelse av Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 når det gjelder den europeiske databasen over medisinsk utstyr (EUDAMED) i norsk rett.

Forordning 2021/2078 om EUDAMED er allerede tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXX nr. 11c.

Høringsfristen er satt til

23. januar 2023

, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 22/23368. Høringssvar kan sendes til

medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

eller pr. post.

Høringsdokumenter:

Høringssvar

ApotekforeningenDirektoratet for strålevern og atomsikkerhetFolkehelseinstituttetForsvarsdepartementet (ingen merknader) Helse Midt-Norge RHFJustis- og beredskapsdepartementet (ingen merknader) Norges Optikerforbund NorTrials MUREK KULMUSamferdselsdepartementet (ingen merknader) Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Se flere nyheter