Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2022/2239 i norsk rett

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) 2022/2239.

Forordningen er en endring av forordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til krav til merking av utprøvingspreparater og hjelpelegemidler (auxillery medicinal products) uten markedsføringstillatelse.

Høringssvar merkes med referanse 23/01665 og sendes til post@legemiddelverket.no. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 

3. mars 2023

, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

Lenke til rettsakten

(dansk versjon)

Forordning (EU) 2022/2239

Relevant regelverk

Lov om legemidler m.. (legemiddelloven)

 

Forskrift om legemidler til mennesker (legemiddelforskriften)

Se flere nyheter