Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høring om nytt regelverk for produkter uten tiltenkt medisinsk formål

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender på høring to gjennomføringsforordninger for produkter uten tiltenkt medisinsk formål.

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring utkast til endringer i forskrift 9. mai 2021 nr. 1476 om medisinsk utstyr. Høringen omhandler gjennomføring av følgende forordninger:

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2346 av 1. desember 2022 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for gruppene av produkter uten tiltenkt medisinsk formål oppført i vedlegg XVI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2347 av 1. desember 2022 om omklassifisering av grupper av aktivt utstyr uten et tiltenkt medisinsk formål

De ovennevnte forordningene er planlagt tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXX.

Høringsfristen er satt til 11. april 2023, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 og veileder til utredningsinstruksen punkt 3.3.2.

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 23/03395. Høringssvar kan sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no eller pr. post.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Se flere nyheter

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no