Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Lavdose naltrekson (LDN) – hva vet vi?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Lavdose naltrekson (eller naltrexon) har fått oppmerksomhet som en alternativ behandlingsform ved forskjellige sykdommer. Det er begrenset vitenskapelig dokumentasjon for at slik behandling virker. Den er heller ikke godkjent av myndighetene.

Legemiddelverket har utarbeidet denne kortfattede informasjon som kan være til hjelp for leger som møter pasienter som vil prøve lavdose naltrekson.

Hva er naltrekson?

Naltrekson er en opiatantagonist som blokkerer virkningen av morfinlignende stoffer. Det har tidligere vært godkjent som legemiddel til bruk ved narkotikamisbruk i Norge. Vanlig dosen ved denne bruken var 50 mg daglig.

Lavdose naltrekson er doser på 3-4,5 mg som brukes i behandlingen av forskjellige sykdomstilstander. Mest omtalt er behandling av multippel sklerose, men lavdose naltrekson har også blitt brukt ved en lang rekke andre tilstander, blant annet HIV/AIDS og fibromyalgi.

Hva sier forskingen?

Det er gjort noen pasientundersøkelser som ikke er tilstrekkelige til å konkludere med at lavdose naltrekson er et alternativ til etablert behandling. I studier på multippel sklerose og Crohns sykdom kan man ikke utelukke en viss positiv effekt (1). Det er i dyremodeller vist at endogene opioider kan påvirke autoimmun hjernebetennnelse (2).

Lavdose naltrekson kan ha en viss effekt ved fibromyalgi i følge en nylig publisert studie (3).

Ved søk i Pubmed eller registeret over kliniske studier med søkeordene ”low dose naltrexone” er det lett å finne oversikt over relevante publikasjoner og kliniske studier.

Det finnes en rekke nettsteder som omtaler behandling med lavdose naltrekson. Kvaliteten på informasjonen er varierende.

Hva skal legen gjøre dersom en pasient ønsker å prøve lavdose naltrekson?

Siden dette ikke er godkjent behandling, har legen et spesielt ansvar for å sette seg inn i tilgjengelig dokumentasjon, og på denne bakgrunn vurdere mulige fordeler og ulemper ved lavdose naltrekson.

Det vanskeligste punktet for legen vil ofte være å vurdere om det er tilrådelig at pasienten slutter med pågående behandling, for eksempel av multippel sklerose. Det vitenskapelige grunnlaget er for svakt til at det kan gis et sikkert svar på dette. Legen bør unngå å avslutte dokumentert behandling. Det kan eventuelt være aktuelt å gi lavdose naltrekson i tillegg til annen behandling. Uansett hvilken løsning legen velger i samråd med pasienten, er grundig oppfølging viktig.

Lavdose naltrekson forskrives av lege (magistrell forskrivning). Vanlig dose er 3-4,5 mg en gang daglig.

Vær oppmerksom på at lavdose naltrekson kan oppheve virkningen av opiatholdige smertestillende legemidler.

Risikoen for alvorlige bivirkninger direkte relatert til lavdose naltrekson anses som liten. Risikoen vil først og fremst være knyttet til manglende effekt på den underliggende sykdom.

Litteratur:

1. Raknes G, Giverhaug T. Naltrekson - høye forventninger til lave doser. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 844-6. 2. Zagon IS, Rahn KA, Turel AP et al. Endogenous opioids regulate expression of experimental autoimmune encephalomyelitis. A new paradigm for the treatment of multiple sclerosis. Exp Biol Med 2009; 234: 1383 – 92. 3. Younger J, Noor N, McCue R, Mackey S. Low-dose naltrexone for the treatment of fibromyalgia: Findings of a small, randomized, double-blind, placebo-controlled, counterbalanced, crossover trial assessing daily pain levels. Arthritis Rheum. 2013; 65: 529-38

Les rapport fra Kunnskapssenteret: Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde, publisert 16.04.15.