Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Norge trekkes frem som innovatør av EU-kommisjonen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

EU-kommisjonen fremhever nå Norge som en innovatør for arbeidet med å standardisere legemiddelinformasjon. Samarbeidet med de regionale helseforetakene om innovative tjenester i prosjektet SAFEST er en viktig årsak.

Som fagmyndighet deltar Legemiddelverket i UNICOM-prosjektet, et europeisk samarbeid for å understøtte implementering og utbredelse av en felles standard (ISO IDMP) på medisinske produkter. I forbindelse med dette arbeidet fremheves Norge som en "Key Innovator" av EU-kommisjonens Innovation Radar.

Utmerkelsen kommer på bakgrunn av Legemiddelverkets arbeid med å tilgjengeliggjøre legemiddelinformasjon gjennom felles datakilder. Kommisjonen peker på fire områder hvor Norge er såkalt Key Innovator:

  • Tilknytning til og bruk av innhold i den europeiske legemiddelmyndighetens nye sentrale databaser og norske nasjonale databaser

  • Harmonisering av innhold i den europeiske legemiddelmyndighetens nye sentrale databaser og norske nasjonale databaser

  • Implementering og bruk av ny ISO IDMP-standard på all legemiddelinformasjon

  • Implementering og bruk av FHIR-standarden for utveksling av legemiddelinformasjon

Ny plattform for nye behov

Legemiddelverket forvalter en rekke tekniske systemer rundt legemidler, som blant annet sørger for at leger kan forskrive medisiner digitalt. På bakgrunn av utfordringer og nye behov i sektoren, startet Legemiddelverket i 2017 et arbeid med å lage en ny teknisk plattform. Plattformen har fått navnet DELE, og som en del av dette etableres det nå en ny, ISO IDMP-basert plattform for legemiddelinformasjon. Slik utnyttes mulighetene i det europeiske samarbeidet til å tilby nye tjenester til helsesektoren.

- Vi så tidlig at den nye standarden for legemiddelinformasjon danner et solid grunnlag for å møte helsesektorens behov på en god måte og ønsket derfor å gå over til denne, sier områdedirektør Dag Jordbru.

- Imidlertid var IT-systemene våre ikke egnet for den type innovasjon. Derfor besluttet vi å etablere en ny plattform. Vi setter stor pris på at denne framgangsmåten anerkjennes som innovativ av våre europeiske samarbeidspartnere og det bekrefter at vi har fulgt opp beslutningen vår godt.

Nybrottsarbeid

De regionale helseforetakene og Legemiddelverket har i lang tid samarbeidet gjennom flere prosjekter for å kunne tilby legemiddelinformasjon tilpasset spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene har ønsket å få nye tjenester raskt tilgjengelig, og har derfor finansiert et eget prosjekt som pågår parallelt med DELE.

Prosjektet har fått navnet SAFEST, og leverer de viktigste informasjonstjenestene til sykehusene gjennom FHIR-tjenester som baserer seg på ISO IDMP-standarden. Det er særlig dette arbeidet som nå plasserer Norge i søkelyset som innovatør i Europa.

- Dette er nybrottsarbeid på flere måter, sier Per Olav Skjesol, prosjektstyreleder i SAFEST og IKT-sjef Helse Midt-Norge.

- Vi er stolte av å bli framhevet på denne måten, det viser at vi både er tidlig ute og på rett vei. Jeg vil gi honnør til alle deltakerne i prosjektet som bidrar til resultatene som nå vekker oppmerksomhet hos våre europeiske kolleger. Et sterkt samarbeid mellom Legemiddelverket, offentlige myndigheter og helsetjenesten er helt nødvendig for å lykkes med dette og oppnå bedre og mer standardisert legemiddelbehandling i helsetjenesten, fortsetter Skjesol.

Etter hvert som DELE-plattformen ferdigstilles, vil SAFEST basere seg på informasjon fra plattformen, i likhet med andre og nye tjenester fra Legemiddelverket.

- DELE skal utnytte muligheten som ligger i europeiske standarder og databaser til å raskt kunne tilby fleksible og tilgjengelige tjenester til helsesektoren, og SAFEST er et veldig godt eksempel, avslutter Dag Jordbru.

Les mer på sidene til Innovation Radar: Innovation Radar > Innovator > STATENS LEGEMIDDELVERK (innoradar.eu)

Mer om prosjektene og tjenestene

DELE: DMP vil samle all legemiddelinformasjon i dagens systemer i sin nye DELE-plattform. DELE vil være basert på ISO IDMP-standarden og vil gi muligheter for effektiv samhandling og tilkobling til felles informasjonskilder (SPOR) i det europeiske samarbeidet. DELE vil tilby sektoren strukturert, kvalitetssikret og oppdatert legemiddelinformasjon, og vil kunne danne grunnlaget for nye tjenester.

SAFEST: Samarbeid mellom De regionale helseforetakene, sykehusapotekene og DMP. SAFEST utvikler de første tjenestene som legemiddelinformasjon til sykehusene gjennom FHIR-standarden som er basert på ISO IDMP. Prosjektet har sine første leveranser nå i 2022. SAFEST er et eksempel på nye tjenester som vil kunne tilbys basert på DELE-plattformen, og vil bli en del av DELE når den er etablert. Les mer på denne siden.

UNICOM: Unicom er et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen for å understøtte implementering og utbredelse av ISO IDMP-standarden i Europa. En bruk av felles standard for legemiddelinformasjon skal legge til rette for bedre regulatorisk samarbeid, mer effektiv oppfølging av sikkerhet og bivirkninger, samt legge til fri flyt av legemiddelinformasjon over landegrensene, til bruk i for eksempel elektroniske resepter. Les mer på nettiden til prosjektet, og nettsiden til EMA.

SPOR: Etablering av fire sentrale databaser som danner grunnlaget for informasjon om legemidler i det europeiske samarbeidet, fordelt på substanser (S), produkter (P), organisasjoner (O) og kodeverk (R). Tilknytning til SPOR vil gi mer effektiv godkjenningsprosess for legemidler samt tilfang av informasjon om legemidler godkjent i hele Europa. Les mer på nettsiden til EMA.

FHIR: Standard for datadeling i helsesektoren. Les mer på nettsiden til Direktoratet for e-helse og nettsiden til HL7 FHIR.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no