Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nye anbefalinger ved bruk av Imbruvica (ibrutinib) grunnet økt risiko for alvorlig hjertesykdom

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Studier viser økt risiko for fatale og alvorlige hjertearytmier og hjertesvikt ved bruk av kreftlegemidlet Imbruvica (ibrutinib).

Ibrutinib er brukt til behandling av voksne pasienter med mantelcellelymfom (MCL), kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller Waldenströms makrogobulinemi (WM). Randomiserte kliniske studier har vist høyere total forekomst av hjertedød ved bruk av ibrutinib i forhold til kontrollgruppen.

Råd til leger og helsepersonell

  • Vurder nytte/risikoforholdet før bruk av Imbruvica hos pasienter med risikofaktorer for hjertesykdom. Alternativ behandling kan vurderes.

  • Pasienter med høy alder, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)-funksjonsstatus ≥ 2 eller samtidig hjertesykdom kan ha høyere risiko for hjertehendelser.

  • Ta opp sykehistorie og foreta en klinisk undersøkelse av hjertefunksjon før oppstart med Imbruvica.

  • Overvåk pasienter under behandling nøye for tegn på forverring av hjertefunksjon.

  • Avbryt behandling ved ny eller forverret hjertesvikt grad 2 eller hjertearytmi grad 3. Behandling kan gjenopptas i henhold til nye doseendringsanbefalinger.

Råd til pasienter

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer, onkologer og kardiologer.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no