Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Pilot for anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Økt bruk av anbud kan bidra til å redusere statens utgifter til legemidler. Regjeringen foreslår en pilot for anbud på folketrygdfinansierte legemidler.

I denne piloten trenger ikke pasienter som allerede står på behandling, bytte legemiddel som følge av et anbud om de ikke ønsker det.

Bakgrunn

I 2020 ble det gjennomført en områdegjennomgang av legemidler finansiert av folketrygden. Områdegjennomgangen viste at dagens system for å fastsette priser samlet sett fungerer godt, og anbefalte videreføring av dagens system med enkelte justeringer.

Områdegjennomgangen peker på at økt bruk av anbudskonkurranser i årene fremover vil kunne bidra til å begrense folketrygdens og pasientenes legemiddelutgifter. Anbud har vært benyttet i spesialisthelsetjenesten i flere år med gode resultater, og har bidratt til å gi både økt tilgang til og lavere priser på legemidler.

Skal sikre flere pasienter tilgang til behandling

Innenfor flere store behandlingsområder vil det komme nye, dyre legemidler i årene fremover og hvor budsjettkonsekvensene kan være så høye at de ikke uten videre kan godkjennes for forskrivning på blå resept.

Bruk av anbud for terapeutisk likeverdige legemidler kan gi prisreduksjoner, og dermed bidra til at flere pasienter får tilgang til en behandling. På sikt vil også nye legemidler kunne oppfylle prioriteringskriteriene som følge av oppnådde prisreduksjoner. Dette kan gi pasienter tilgang til legemidler på blå resept som det ellers ikke ville blitt gitt refusjon for.

Starter med anbud på en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)

I områdegjennomgangen anbefales en innføring av anbud for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige. Legemiddelverket har i samråd med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF vurdert anbefalingen, samt kartlagt aktuelle legemiddelgrupper. I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2021 vedtok Stortinget å be regjeringen utrede hvilke konsekvenser slike anbud vil ha for pasienter og hva de helseøkonomiske gevinstene kan bli. På bakgrunn av disse vurderingene foreslås det i 2022 gjennomført en pilot for anbud på en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere).

Utfallet av en anbudskonkurranse kan for eksempel resultere i en rangering av terapeutisk likeverdige alternativer basert på legemidlets årskostnad, og hvor legen først skal vurdere å forskrive det rimeligste alternativet ved behandlingsstart. Det kan allikevel åpnes for å bruke andre alternativer dersom dette er medisinsk begrunnet. I piloten, med anbud på PCSK9-hemmere, vil heller ingen pasienter som står på behandling, måtte skifte legemiddel såfremt de ikke selv ønsker det.

Det er to PCSK9-hemmere på markedet i dag, Praluent og Repatha. Legemidlene er vurdert som kostnadseffektive, men har grunnet risiko for bruk utenfor godkjent refusjonsområde vært dekket på individuell refusjon for en begrenset pasientgruppe. Siden mai 2017 har det vært inngått egne refusjonskontrakter som har vært fornyet årlig. Repatha ble i 2019 funnet å være kostnadseffektiv til behandling også for en større pasientgruppe, men Legemiddelverket har ikke kunnet innvilge refusjon fordi budsjettkonsekvensen overstiger fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner. En ny PCSK9-hemmer Leqvio (inklisiran) metodevurderes nå, og kan komme til å bli en konkurrent til Praluent og Repatha.

Dersom konkurranseutsetting av PCSK9-hemmere resulterer i tilstrekkelige prisreduksjoner, vil en større pasientgruppe kunne få tilgang til behandling. Eventuelt vil det redusere behovet for å øke folketrygdens utgifter over statsbudsjettet. En pilot med konkurranseutsetting av legemidler under folketrygden gjennom anbud, vil dermed støtte opp under sentrale legemiddelpolitiske mål.

Anbudskonkurranse i 2022

Det tas sikte på at nødvendige forskriftsendringer kan tre i kraft i 2022, at anbud lyses ut i andre kvartal 2022 og at kontraktsperioden begynner primo 2023. Legemiddelverket vil ha et overordnet ansvar for gjennomføring av piloten, herunder også etablering og koordinering av spesialistgrupper I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det foreslått en bevilgning på 11 millioner til gjennomføring av piloten.

Se vedlagte rapport for beskrivelse av prosessen