Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rekvirering til bruk i egen praksis

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften) trådte i kraft 1. juli 2020. I den forbindelse ble § 5-4 som omtalte rekvirering til bruk i egen praksis opphevet.

Forskriftsendringen har medført behov for å klargjøre kravene til rekvirering til bruk i egen praksis.

Gjeldende praksis etter forskriftsendringen

Endringen i forskriften betyr at leger fortsatt har mulighet til å rekvirere legemidler til egen praksis, men at dette nå er å regne som rekvirering av legemidler ved rekvisisjon. 

I utleveringsforskriften § 3-2 står det at hvis det ikke er praktisk mulig å rekvirere skriftlig, kan resept og rekvisisjon fremsettes muntlig. Muntlig rekvirering kan skje personlig eller per telefon (telefonresept). For rekvisisjoner gjelder likevel bare rekvirering per telefon.

I praksis betyr det at dersom en rekvirent kommer til apoteket og ønsker å kjøpe legemidler til egen praksis, så skal dette skje i form av en skriftlig rekvisisjon, siden muntlig rekvirering annet enn per telefon ikke er tillatt for rekvisisjoner. Dette kan for eksempel løses ved at rekvirenten skriver en slik rekvisisjon mens rekvirenten er tilstede i apoteket.

Krav om at rekvisisjoner skal oppbevares i ett år etter siste utlevering gjelder også i disse tilfellene.

Veilederen om dokumentasjonsplikt i apotek er oppdatert med denne informasjonen.

Bakgrunn

Da utleveringsforskriften ble endret, ble definisjonen av begrepene resept og rekvisisjon fjernet fra forskriften. Bakgrunnen for dette er at begrepene tidligere var definert både i apotekloven og i utleveringsforskriften, men begrepene var definert ulikt. Definisjonene er nå tatt ut av forskriften slik at kun apoteklovens begrepsbruk er lagt til grunn. Gjeldende definisjon i apotekloven § 1-3 er:

i) resept: rekvirering av legemidler til bruk for bestemte personer eller dyr fra person med rekvireringsrett;

j) rekvisisjon: rekvirering av legemidler fra person med rekvireringsrett på annen måte enn ved resept;

I forbindelse med forskriftsendringen ble § 5-4 i utleveringsforskriften opphevet.

Tidligere rekvirering til bruk i egen praksis

Tidligere ble rekvirering til bruk i egen praksis regnet som rekvirering etter resept. I tidligere versjon av forskriften var begrepet resept definert som en bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis. I tillegg var rekvirering til bruk i egen praksis omtalt i forskriftens § 5-4.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no