Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tiomersal i vaksiner

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Bruk av kvikksølv i legemidler er forbudt. Forbudet omfatter ikke kvikksølvforbindelsen tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner eller produkter der innholdet av kvikksølv utgjør mindre enn 0,001 vektprosent av produktet.

I 2008 innførte Norge et forbud mot å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder kvikksølv. Likevel er Tiomersal tillatt som som konserveringsmiddel i vaksiner fordi det i visse situasjoner kan være nødvendig å tilsette konserveringsmiddel i vaksineglass som inneholder flere vaksinedoser.

Hva er tiomersal?

Tiomersal er en kvikksølvforbindelse der kvikksølvet er bundet til et bæremolekyl. Kvikksølvet utgjør cirka 50 prosent av tiomersal.

Hvorfor er det tiomersal i enkelte vaksiner?

Tiomersal har blitt benyttet som konserveringsmiddel i vaksiner siden 1930-tallet. Tiomersal hindrer vekst av bakterier og sopp i vaksinen. Stoffet tilsettes vaksineglass som inneholder flere doser for å øke holdbarheten etter at glasset er åpnet. Uten tilsetning av tiomersal er det risiko for at det kan vokse bakterier i et åpnet vaksineglass. Injeksjon av vaksine som er forurenset med bakterier kan gi alvorlige komplikasjoner som hudinfeksjoner eller blodforgiftning.

I fremstillingen av enkelte vaksiner benyttes tiomersal på et tidlig trinn i produksjonsprosessen. Det aller meste fjernes før vaksinen er ferdig produsert. Tiomersal-mengden i disse vaksinene er vesentlig lavere (<2,5 µg/dose) enn i vaksiner hvor tiomersal brukes som konserveringsmiddel.

Vaksiner som leveres i én-doseglass tilsettes ikke tiomersal som konserveringsmiddel siden hele vaksinedosen brukes med en gang.

Er det tiomersal i vaksiner som brukes i Norge?

Ingen av de vaksinene som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet inneholder tiomersal som konserveringsmiddel.

Tiomersal har aldri blitt tilsatt vaksiner som inneholder levende mikroorganismer slik som MMR- og BCG-vaksine.

Tiomersal i Pandemrix

Vaksinen mot Influensa ny A(H1N1) (svineinfluensa) inneholdt 5 µg tiomersal per dose, noe som tilsvarer cirka 2,5 µg (mikrogram) kvikksølv. Dette var nødvendig fordi vaksinen ble levert i glass med ti doser. I en pandemi situasjon er rask tilgang på vaksine vesentlig for å kunne bremse spredningen i befolkningen. Flerdoseglass kan produseres betydelig raskere enn én-doseglass og bidrar dermed til at vaksinen blir tilgjengelig på et tidligere tidspunkt. Mengden kvikksølv i Pandemrix utgjør 0,0005 vektprosent. Som nevnt innledningsvis gjelder ikke kvikksølvforbudet for produkter som inneholder mindre enn 0,001 vektprosent. Derfor ville Pandemrix ikke vært omfattet av kvikksølvforbudet selv uten unntaket som er gitt for Tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner.

Hvordan får mennesker i seg kvikksølv?

Normalt utsettes mennesker for kvikksølv i form av kvikksølvdamp fra amalgamfyllinger, kvikksølvsalter i vann og luft (kullbrenning), samt metylkvikksølv i sjømat. Spesielt rovfisk høyt oppe i næringskjeden som for eksempel tunfisk, kan inneholde store mengder kvikksølv. Nær 100 prosent av metylkvikksølvet i mat tas opp i kroppen og utskilles meget langsomt. Halveringstiden er cirka 70 dager.

Tiomersal brytes ned til etylkvikksølv i kroppen. Metylkvikksølv og etylkvikksølv er beslektede forbindelser, men oppfører seg forskjellig i kroppen. Etylkvikksølv fjernes vesentlig raskere fra blodet enn metylkvikksølv og skilles dermed raskere ut av kroppen via avføring.

Hvor stor mengde kvikksølv får man i seg ved vaksinasjon med vaksiner som inneholder tiomersal som konserveringsmiddel?

Mengden kvikksølv i én vaksinedose som inneholder tiomersal som konserveringsmiddel er vanligvis mellom 2,5 og 25 µg (mikrogram). I vaksiner som bare inneholder spormengder av tiomersal er det betydelig mindre.

Til sammenlikning er gjennomsnittlig inntak av kvikksølv i form av metylkvikksølv gjennom kosten beregnet til cirka 4 µg per dag. De som spiser mye fisk, særlig rovfisk eller ferskvannsfisk, vil få i seg betydelig større mengder av kvikksølv. Amerikanske undersøkelser viser at 170 gram hermetisk tunfisk gjennomsnittlig inneholder 17 µg kvikksølv.

Det er gjennomført befolkningsstudier av sammenhengen mellom kvikksølvtilførsel hos mødre og forstyrrelser i nevrologisk utvikling hos deres barn. På grunnlag av disse studiene har ulike På grunnlag av disse studiene har ulike myndigheter angitt en maksimumsdose ved inntak av metylkvikksølv gjennom kosten.

  • Verdens matvareorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon WHO har angitt at inntak bør være under 1,6 µg/kg kroppsvekt/uke for i tilstrekkelig grad å beskytte fosteret.

    • En gravid kvinne på 60 kilo i bør holde inntak av metylkvikksølv under 96 µg/uke.
  • Det amerikanske miljøverndirektoratet (EPA) har satt en strengere grense på 0,7 µg metylkvikksølv/kg kroppsvekt/uke.

    • En kvinne på 60 kilo bør holde inntak under av metylkvikksølv under 42 µg/uke.

De som blevaksinert med Pandemrix ble eksponert for 2,5 µg i form av etylkvikksølv per dose. Det er svært lite i forhold til selv den strengeste anbefalte maksimumsmengden. Derfor kan vaksinen anses som trygg når det gjelder kvikksølveksponering.

Kan tiomersal skade nervesystemet, påvirke utviklingen eller føre til autisme hos barn?

Det er publisert en rekke artikler som hevder at det er en sammenheng mellom autisme og bruk av tiomersal i vaksiner.

Sverige, Danmark, England USA og flere andre land har siden 2001 gjennomført omfattende epidemiologiske studier for å undersøke om det finnes noen sammenheng mellom bruk av tiomersalholdige vaksiner og forstyrrelser i utviklingen av hjernen og nervesystemet. På grunnlag av resultatene fra disse studiene har både Verdens helseorganisasjon og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) konkludert med at det ikke finnes en sammenheng mellom bruk av tiomersalholdige vaksiner og utviklingsforstyrrelser slik som forsinket språkutvikling og autisme.

En forskergruppe sammensatt av eksperter på epidemiologiske undersøkelser fra University of Colorado Health Sciences Center i Colorado og Center for Disease Control (CDC), Atlanta, Georgia, har gjennomgått 12 studier publisert i vitenskaplige artikler som enten mente å bekrefte en sammenheng eller som ikke fant noen sammenheng. Konklusjon på denne gjennomgangen var at de studiene som viste en sammenheng hadde vesentlige mangler i måten studiene var gjennomført på, og at konklusjonen derfor var trukket på sviktende grunnlag. Les om resultatene av undesøkelsene i PEDIATRICS Vol. 114 No. 3 September 2004.

Kan tiomersal gi andre uønskede bivirkninger?

Tiomersal kan gi lokale reaksjoner med hevelse og rødhet på injeksjonsstedet. Slike reaksjoner er vanligvis milde og varer kun noen få dager.

Hvorfor oppfordrer helsemyndighetene vaksineprodusenter til å fjerne tiomersal fra vaksiner dersom dette ikke er skadelig?

Myndighetene i Europa og USA har oppfordret vaksineprodusentene til å utvikle vaksiner som i størst mulig grad er frie for tiomersal. I enkelte land (spesielt USA) ble det benyttet vaksiner med til dels høyt innhold av tiomersal. Gjennom det samlede barnevaksinasjonsprogrammet kunne barn, spesielt dersom de hadde lav kroppsvekt, utsettes for mengder av etylkvikksølv som lå over den daglige maksimumsdosen for metylkvikksølv. Den daglige maksimumsdosen for metylkvikksølv ble benyttet som grense, fordi man ikke hadde tilsvarende anbefalinger for etylkvikksølv. Som angitt over, er det mye som tyder på at etylkvikksølv er langt mindre skadelig enn metylkvikksølv. Dette forholdet gjør at en har en ekstra sikkerhetsmargin når det gjelder tiomersal i vaksiner.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no