Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler og mattrygghet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Matproduserende dyr, inkludert hest, har behov for medisinsk behandling, og det er viktig at produkter fra dyr ikke inneholder legemiddelrester som kan være skadelige for mennesker.

Innhold på siden

  Hva er spesielt med bruk av legemidler til matproduserende dyr?

  Matproduserende dyr har også behov for medisinsk behandling. Det er viktig at produkter fra dyr ikke inneholder legemiddelrester som kan være skadelige for mennesker. Derfor skal disse dyrene bare behandles med legemidler der innholdsstoffene er vurdert og godkjent for slik bruk. Det settes en grenseverdi (MRL – maximum residue limit) for hvert virkestoff og for en del hjelpestoffer. Produkter som inneholder legemiddelrester under disse grenseverdiene er trygge.

  For enkelte hjelpestoffer er det vurdert at det ikke er behov for en fullstendig MRL-vurdering for å kunne bruke dem i legemidler til matproduserende dyr.

  Stoffer, med full MRL-vurdering, som er godkjent for bruk på matproduserende dyr, finner du i grenseverdiforskriften (forskrift om grenseverdier i næringsmidler fra dyr), i Tabell 1 – Tillatte stoffer.

  Oversikt over biologiske og kjemiske stoffer der det ikke er behov for full MRL-vurdering finner du hos EMA (Det europeiske legemiddelkontoret).

  MRL og tilbakeholdelsestid – hvem gjør hva?

  Norge har felles MRL-regelverk med EU. MRL-vurderinger innen EU/EØS gjøres av Komiteen for legemidler til dyr. DMP deltar i komitéen. Sammendrag av MRL-vurderingene finner du på hjemmesiden til EMA.

  Mattilsynet sørger for at MRL-verdiene tas inn i norsk regelverk.

  Når DMP godkjenner legemidler til matproduserende dyr, fastsetter vi også tilbakeholdelsestider. Tilbakeholdelsestiden er tiden det tar fra siste behandling til dyret kan slaktes, eller til bonden kan levere produkter som melk eller egg. I løpet av denne tiden er legemiddelrestene kommet under grenseverdien.

  Mattilsynet fører tilsyn med at maten ikke inneholder legemiddelrester som overskrider grenseverdiene.

  Du finner mer informasjon om MRL-verdier hos det EMA.

  Hest er også matproduserende dyr

  Hest defineres i EØS-området som en matproduserende dyreart. Likevel er de annerledes enn andre matproduserende dyr, fordi hest hovedsakelig brukes som sports- og familiedyr.

  Det er derfor gjort tilpasninger slik at hester kan behandles med visse virkestoffer som ikke står i tabell 1 (tillatte stoffer) i grenseverdiforskriften. Virkestoffene dette gjelder er tatt inn som vedlegg til forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien. Behandling med disse virkestoffene medfører en tilbakeholdelsestid på 6 måneder.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no